مقاله بررسي وضعيت تغذيه انحصاري با شير مادر در شيرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کاشان طي سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تغذيه انحصاري با شير مادر در شيرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کاشان طي سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه انحصاري با شير مادر
مقاله شير مادر
مقاله شير خوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صابري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروجي سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذيه انحصاري با شير مادر يک نياز مهم براي شير خواران است که مي تواند بر اثر فاکتورهاي متعددي تحت تاثير قرار گيرد. اين مطالعه براي بررسي تغذيه انحصاري با شير مادر و فاکتورهاي مربوط به آن در کاشان انجام شد.
مواد و روش ها: طي يک مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۶ و با نمونه گيري آسان، مادران ۳۹۱ کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراكز بهداشتي شهر کاشان مورد تحقيق قرار گرفتند. وضعيت تغذيه کودک به طور انحصاري با شير مادر و ارتباط آن با عواملي چون جنس کودک، شغل والدين، بيماري مادر، وزن تولد رتبه فرزندي، نارسي، رجحان جنسي براي خانواده، وضعيت منحني رشد، نوع زايمان، تحصيلات مادر، وضعيت آموزش شيردهي و افت وزن در ماه هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر ۱/۳۳ درصد بود. تغذيه انحصاري با سطح تحصيلات مادر (P=0.001)، وزن کودک موقع تولد (P=0.007)، کاهش وزن کودک (P=0.046)، آموزش تغذيه انحصاري (P=0.004)، نوع زايمان (P=0.045)، رتبه فرزندي (P=0.03)، شغل پدر (P=0.012) و وضعيت منحني رشد (P=0.02) ارتباط معنادار داشت، اما ساير فاکتورهاي مورد بررسي ارتباطي با تغذيه انحصاري با شير مادر نداشتند
نتيجه گيري: با توجه به ميزان کم تغذيه انحصاري با شير مادر در اين مطالعه و عوامل تاثير گذار بر آن، به نظر مي رسد بالا بردن سطح آگاهي و دانش در مادران، زنان حامله و همچنين خانواده آنها مي تواند در بالا بردن ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر به دست آمده در اين منطقه موثر باشد.