مقاله بررسي وضعيت تكامل كودكان ۴ تا ۶۰ ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسشنامه ASQ در بيمارستان اميركبير اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تكامل كودكان ۴ تا ۶۰ ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسشنامه ASQ در بيمارستان اميركبير اراك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
مقاله ASQ
مقاله تکامل
مقاله نوزادان در خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دره فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بيات غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريابي و تشخيص زودرس تاخير تكاملي در كودكان خصوصا كودكان پرخطر ضروري است. كودكاني كه داراي سابقه يك يا چند عامل خطر در دوران قبل، حين يا پس از تولد هستند، شيوع بالاتر تاخير تكامل نسبت به جمعيت عادي دارند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت تكامل كودكان با سابقه بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه ۱۱۴ كودك كه سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) داشته در گروههاي سني ۴ تا ۶۰ ماهه با پر كردن پرسشنامه ASQ توسط والدين آنها از نظر تكامل (در پنج حيطه برقراري ارتباط، حركات درشت، حركات ظريف، شخصي اجتماعي، حل مساله) بررسي شدند. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از شاخص هاي ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني و آزمون كاي دو آناليز شد.
يافته ها: از ۱۱۴ مورد ۷۱٫۱% پسر و ۷۰٫۲% نارس بودند بيشترين علت بستري نارس بودن و ميانگين وزن نوزادان ۶۸۰±۲۲۳۳ گرم بوده است. در حيطه برقراري ارتباط ۲۰٫۲% حركات درشت ۱۷٫۵% حركات ظريف ۱۹٫۳% و حل مساله ۸٫۸% و شخصي اجتماعي ۱۶٫۷% غير طبيعي بودند. از كودكان مورد بررسي ۶۷٫۵% موارد تكامل طبيعي داشته، ۶٫۱% در كل حيطه هاي تكامل غير طبيعي و ۲۶٫۳% حداقل در يك حيطه غير طبيعي بودند. بين حيطه هاي مختلف تکامل و جنس و مدت بستري و وزن موقع تولد ارتباط معنادار پيدا نشد.
نتيجه گيري: با وجود تكامل طبيعي در اكثر كودكان با سابقه بستري در NICU، تعداد قابل توجهي دچار تاخير تكاملي، حداقل در يك حيطه بوده و نياز به برنامه هاي بيماريابي و پيگيري مداوم از نظر تكاملي مي باشد.