مقاله بررسي وضعيت ثبت اطلاعات در پرونده هاي بيماران ديابتي مراکز آموزشي و درماني شهرستان ساري در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ثبت اطلاعات در پرونده هاي بيماران ديابتي مراکز آموزشي و درماني شهرستان ساري در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستندسازي
مقاله ديابت
مقاله ثبت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي گلبندي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: بالاغفاري آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: صياميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدا سيده شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هسته اصلي نظام اطلاعات سلامت در بيمارستان در گرو مدارک پزشکي است. به عنوان يک ابزار ارتباطي بين مراقبت کنندگان سلامت، مدارک پزشکي با مستندسازي خوب، براي مراقبت باليني خوب ضروري است. از آنجايي که ديابت شايعترين بيماري غدد درون ريز است و در کشور ما نيز شيوع بسيار بالايي دارد، لذا ثبت دقيق اطلاعات بيماران ديابتي و تاثير آن در درمان فعلي و آتي، محققان را برآن داشت تا مطالعه اي را با هدف تعيين وضعيت مستندسازي پرونده هاي بيماران ديابتي در مراکز آموزشي درماني ساري در سال ۱۳۸۵ به انجام رسانند.
مواد و روش ها: اين تحقيق، يک مطالعه توصيفي از نوع داده هاي موجود مي باشد. جامعه پژوهش کل پرونده هاي بيماران ديابتي بستري شده در دو مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري و بوعلي سينا ساري در سال ۱۳۸۵ انتخاب گرديد و کل پروندههاي سال ۸۵ (۲۷۰ پرونده) جهت مطالعه در نظر گرفته شد. دادهها پس از جمع آوري توسط نرمافزار SPSS نسخه هفدهم مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که از تعداد ۲۷۰ پرونده ديابتي، ۵٫۹۲ درصد ديابت مليتوس نوع يک (وابسته به انسولين)، ۵٫۱۹ درصد ديابت مليتوس نوع دو (غيروابسته به انسولين)، ۱۸٫۵۲ درصد ديابت مليتوس بارداري بودند و در ۷۰٫۳۷ درصد نوع ديابت نامعلوم بود. از نظر جنسيت  74.44درصد از بيماران زن، ۲۵٫۵۶ درصد مرد و ۸۴٫۰۷ درصد متاهل بودند.
استنتاج: علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در سال هاي اخير در زمينه تقويت ثبت اطلاعات بيماران بستري و آموزش پزشکان در زمينه تشخيص نويسي صحيح مبتني بر نيازهاي طبقه بندي بين المللي بيماريها، هنوز مشکلات زيادي در ثبت دادههاي ضروري و اساسي وجود دارد. لذا محققين، استفاده از فرم هاي تخصصي ديابت، طراحي و تاييد شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را در مراکز آموزشي درماني پيشنهاد مي دهند.