مقاله بررسي وضعيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي بر اساس ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده: مورد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي گيلان و مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي بر اساس ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده: مورد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي گيلان و مازندران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله تغييرات محيطي
مقاله فرهنگ يادگيري
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه ها مانند ساير سازمان ها رو در روي چالش هاي جديدي قرار گرفته اند و براي ادامه حيات و انطباق با محيط پيرامون خود نياز به تغيير و تحول اساسي دارند. يکي از راه هاي مقابله با فشارهاي محيطي به کارگيري ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه هاست. پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي وضعيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي بر اساس ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده انجام شد. جامعه آماري شامل کليه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي گيلان و مازندران، در سال ۱۳۸۶ بود. داده هاي تحقيق از نمونه ۳۸۵ نفري از اعضاي هیات علمي، روسا و معاونان جامعه مذکور به دست آمد. اين افراد به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه ۷۷ سوالي محقق ساخته در طيف پنج گزينه اي ليکرت بود و از تحليل عاملي براي تحليل داده ها و «آزمون تي» براي مقايسه گروه ها استفاده شد. نتايج پژوهش حاکي از وجود ۱۷ ويژگي اصلي از سازمان يادگيرنده در واحدهاي دانشگاهي مورد مطالعه بود. در بررسي تفاوت هاي موجود در گروه هاي دموگرافيک مختلف آزمودني ها (جنس، مدرک تحصيلي و پست سازماني) نتايج به دستامده حاکي از وجود تفاوت هايي در ابعاد مختلف مي باشد.