مقاله بررسي وضعيت رضايت جنسي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت رضايت جنسي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان يائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله زنان يائسه
مقاله رضايت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پازنده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آذر ماهيار
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يائسگي مشخص كننده عبور از توانايي توليد مثل و باروري به ناباروري است. يكي از نگراني هاي دوران يائسگي، كاهش ميل جنسي يا ارضاي جنسي است. رضايت از رابطه جنسي يكي از عوامل مهم رضايت از زندگي زناشويي است. با توجه به ميانگين سني و اميد به زندگي زنان ايراني، اطلاع از وضعيت کيفيت زندگي از بعد جنسي زنان يائسه مي تواند راه گشاي ارتقا سلامت و كيفيت زندگي زنان يائسه در كشورمان باشد. اين مطالعه، باهدف تعيين برخي عوامل موثر بر رضايت جنسي در زنان يائسه مراجعه کننده به درمانگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي شهر تهران، در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است كه نمونه گيري آن به صورت نمونه گيري در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه ۲۷۰ نفر بود. ابزار گردآوري داده ها را پرسشنامه اي كه از دو بخش مشخصات دموگرافيك، و رضايت جنسي تشكيل شده بود، تشكيل مي داد.
يافته ها: ميانگين سني زنان يائسه ۹۳/۴ ± ۴۹/۵۲ سال بود و در ۹/۵۸ درصد ميزان رضايت جنسي مطلوب و ۳/۶۶ درصد حيطه ميل جنسي نامطلوب بود. حيطه ميل جنسي با شاغل بودن زنان يائسه (P<0.05)، حيطه تحريك جنسي با تحصيلات زن در حد ابتدايي، تحصيلات زن در حد راهنمايي، تحصيلات همسر در حد راهنمايي و شغل آزاد همسر و حيطه ارگاسم و فرونشيني با عدم خودارضايي و ميزان رضايت زن از فعاليت هاي جنسي ارتباط داشت (P<0.01). ميزان كل رضايت جنسي با سن يائسگي (P<0.01)، تحصيلات زن در حد ابتدايي (P<0.05)، تحصيلات زن در حد راهنمايي (P<0.05)، تحصيلات همسر در حد ابتدايي (P<0.01)، تحصيلات همسر در حد راهنمايي (P<0.01) و ميزان رضايت زن از فعاليت هاي جنسي (P<0.01) ارتباط داشت.
نتيجه گيري: گرچه دوران يائسگي به علت كاهش هورمون هاي جنسي، تغييراتي در حيطه هاي جنسي ايجاد مي كند اما افزايش ميزان تحصيلات زوجين که منجربه افزايش ميزان آگاهي در مورد روند يائسگي و عوارض آن مي گردد، مي تواند موجب برقراري ارتباطي صميمي با همسر، در افزايش رضايت از فعاليت هاي جنسي گردد.