مقاله بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان ورودي سال تحصيلي ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۴۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان ورودي سال تحصيلي ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله دانشجويان
مقاله پرسشنامه سلامت عمومي-۲۸
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله آبادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چيني ساز نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي سلامت رواني دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان ورودي سال تحصيلي ۸۵-۸۶ انجام شده است.
روش: در اين بررسي مقطعي-توصيفي، ۵۵۴ دانشجو (۳۶۶ زن، ۱۸۸ مرد) که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) 28-مورد ارزيابي قرار گرفتند. روايي پرسشنامه در يک بررسي جداگانه (شامل ۸۰ نفر دانشجو)، و پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرنباخ محاسبه گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون t، تحليل واريانس، و آزمون شفه صورت گرفت.
يافته ها: اين بررسي نشان داد  %55.5از زنان، %۳۴٫۴ از مردان، و در کل %۴۷٫۷ از آزمودني ها احتمالا از سلامت رواني برخوردار نيستند. طبق نتايج به دست آمده بين زنان و مردان، مجرد ها و متاهل ها، علاقه مندي به رشته تحصيلي و بي علاقگي به رشته تحصيلي، و دانشجويان گروه هاي سني مختلف، از نظر سلامت رواني تفاوت معني دار وجود دارد. اما بين دانشجويان بومي و غير بومي تفاوت معني دار مشاهده نشد. همچنين داده هاي بدست آمده بيانگر روايي و پايايي مناسب براي GHQ-28 است.
نتيجه گيري: وجود بسيار بالاي مشکلات بهداشت رواني در جمعيت جوان دانشجويي با توجه به نقش آنان در آينده جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين برنامه ريزي جهت ارتقا بهداشت رواني آنان يک ضرورت است.