مقاله بررسي وضعيت سلامت روان درمعتادان تزريقي زندان كاشان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت سلامت روان درمعتادان تزريقي زندان كاشان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله معتاد تزريقي
مقاله تست سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه وابستگي به مواد مخدر، اعتياد و تجارت غيرقانوني اين مواد به صورت يك بحران جهاني مطرح است. نزديك ۹۰% افراد معتاد به تركيبات افيوني دچار نوعي اختلال رواني هستند كه در اين بين افسردگي، اختلال شخصيت ضداجتماعي و اضطراب از اهميت بيشتري برخوردار هستند. هدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان سلامت روان معتادان تزريقي در زندان كاشان است.
مواد و روش ها: كليه معتادين تزريقي زندان با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (General Heath Questionnaire) GHQ-28 و پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و همچنين مصاحبه روانپزشكي بر اساس چك ليست DSM-IV توسط ۳ روانپزشك مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۴۸ معتاد تزريقي كه بر اساس آزمونGHQ–۲۸  مشكوك به اختلال شناخته شدند، بر اساس مصاحبه باليني ۴۴ نفر مبتلا به اختلال روانپزشكي بودند. شايعترين اختلالات روانپزشكي به ترتيب عبارت بودند از: اختلال شخصيت ضداجتماعي در ۲۸ نفر (۶/۶۳%)، اختلالات خلقي در ۲۱ نفر (۷/۴۷%)، اختلالات اضطرابي در ۸ نفر (۱/۱۸%) و اختلال انطباقي در ۳ نفر (۸/۶%). همچنين ۱۹ نفر (۱/۴۳%) داراي چند اختلال بودند و ۲۵ نفر (۸/۵۶%) تنها داراي يك اختلال بودند. در اين پژوهش بين سن، مدت زنداني بودن، نوع جرم، وضعيت تاهل، وضعيت شغل و سطح تحصيلات با اختلال رواني رابطه معني داري مشاهده نشد. با اين حال وجود اختلال رواني در مردان معتاد تزريقي بيكار و معتادين تزريقي زير ۳۰ سال بيشتر از ساير معتادين تزريقي بود.
نتيجه گيري: معتادان تزريقي از وضعيت سلامت رواني مناسبي برخوردار نيستند. با توجه به اينكه اين مطالعه براي اولين بار در كشور انجام مي گردد، اين موضوع نياز به بررسيهاي كاملتر و همه جانبه تري دارد.