مقاله بررسي وضعيت سلامت و سطح فعاليت جانبازان قطع عضو بالاي زانوي هشت سال دفاع مقدس استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت سلامت و سطح فعاليت جانبازان قطع عضو بالاي زانوي هشت سال دفاع مقدس استان کرمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع اندام تحتاني
مقاله سطح عملکرد
مقاله وضعيت سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري امير
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علامي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دست ‌يابي به دو هدف در تمامي افرادي با قطع‌ عضو از اهميت زيادي برخوردار است. توانا ساختن فرد براي راه ‌رفتن و بازگشت فرد به محيط اجتماعي. درپي از دست‌ دادن اندام، بازگشت به زندگي با پروتز و ديگر تکنولوژي ‌هاي حرکتي يک فرآيند پيچيده توانبخشي است. متاسفانه اطلاعاتي دال برسطح عملکردي افرادي با قطع ‌عضو و وضعيت سلامت آنان در دست نيست تا بتوان برنامه ‌ريزي و شکل‌ گيري برنامه ‌هاي درماني و توانبخشي اين افراد را شکل داد.
هدف: مطالعه بررسي سطح عملکردي جانبازان هشت سال دفاع مقدس استان کرمان و وضعيت سلامت آنان.
مواد و روش‌ ها: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بوده و برروي ۵۴ نفر از جانبازان با قطع يک ‌طرفه اندام ‌تحتاني از بالاي ‌‌زانو استان کرمان انجام‌ گرفت. روش جمع آوري داده‌ ها با استفاده از سيستم دسته بندي عملکرد ۵ سطحي که براي توصيف توانايي ‌هاي عملکردي فرد با قطع‌ عضو اندام ‌تحتاني است، انجام شد. همچنين ارزيابي وضعيت سلامت عمومي جانباز از جنبه بيماري ‌هايي که روي ميزان راه ‌رفتن فرد تاثيرگذار هستند، شامل قطع ‌عضو اندام فوقاني، بيماري قلبي، فشار خون، درد يا آرتروز پاي مقابل، کمر درد، بيماري تنفسي، ضايعات شيميايي، بيماري عصبي – رواني نيز بررسي شد.
يافته‌ ها: بر طبق نتايج گزارش شده %۷۷٫۷۷ افراد داراي درد يا آرتروز پاي مقابل، %۷۴٫۰۷ افراد کمر درد، %۲۴٫۰۷ افراد داراي بيماري تنفسي و ضايعات شيميايي بودند و %۵۵٫۵۵ بيماري عصبي – رواني داشتند. %۷٫۴۱ افراد در سطح فعاليت يک، %۲۵٫۹۲ افراد در سطح دو، %۵۷٫۴۱ افراد در سطح سه و %۹٫۲۶ افراد در سطح چهار قرار داشتند.
نتيجه ‌گيري: شايع ترين مشکل سلامت جانبازان استان کرمان درد يا آرتروز پاي مقابل بود و به دنبال آن کمر درد و بيماري عصبي – رواني بود. همچنين سطح فعاليت بيش از نيمي از جانبازان مطالعه حاضر در سطح سه قرار داشت که فرد توانايي يا پتانسيل راه ‌رفتن با سرعت ‌هاي متفاوت را داشت.