مقاله بررسي وضعيت سيستم اطلاعات بهداشتي درماني در بيمارستان امام رضا (ع) و ارایه راهکارهاي صحيح و علمي – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت سيستم اطلاعات بهداشتي درماني در بيمارستان امام رضا (ع) و ارایه راهکارهاي صحيح و علمي – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات بهداشتي درماني
مقاله پرونده
مقاله بخش مدارک پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نقش سيستم اطلاعات پزشکي در مراکز بهداشتي، درماني بسيار با ارزش است، زيرا موجب ارتقا کيفيت در خدمات درماني مي شود. ثبت دقيق و کامل اطلاعات روند درمان بيماران در پرونده، انعکاسي از نظارت صحيح مديريت اطلاعات بهداشتي در نظام بيمارستان مي باشد. هدف کلي مطالعه بررسي وضعيت اين سيستم در بيمارستان امام رضا شهر تهران مي باشد.
مواد و رو شها: نوع مطالعه توصيفي مقطعي بود.جامعه پژوهش شامل واحدهاي پذيرش، آمار، کد گذاري، بايگاني و پروندهاي بيماران ترخيص شده در سال ۱۳۸۵ مي باشد. نمونه برداري از پرونده هاي بيماران بر اساس تصادفي سيستماتيک بوده و از تعداد ۴۰۰۰ پرونده مربوط به سال ۱۳۸۵ تعداد ۳۷۴ پرونده انتخاب گرديد. جمع آوري داده ها توسط چک ليست و برنامه Excel تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بطور کلي واحدهاي مدارک پزشکي بيمارستان از نظر امکانات درسطح متوسط و ازنظر روش انجام کارخوب بود. اما روش انجام کار بيشترين سطح مربوط به واحد کد گذاري خوب و کمترين مربوط پذيرش بستري در سطح ضعيف بود. ازنظر امکانات، بيشترين سطح مربوط به بايگاني، و کمترين مربوط به پذيرش بستري بود. ثبت عناصر اطلاعاتي در پرونده بيماران، بيشترين ميزان را برگ گزارش پرستار با ۳۵۷ مورد و کمترين ميزان مربوط به برگ سير بيماري با ۲۹۷ مورد بود.
نتيجه گيري: پذيرش بستري از سطح ضعيف و در مقابل واحد کد گذاري داراي سطح خوب است. ثبت و تکميل عناصر اطلاعاتي در فرم هاي اصلي بيشترين ميزان به برگ گزارش پرستار و کمترين مربوط به سير بيماري مي باشد. برگ کنترل علايم حياتي، در اکثريت موارد مستند نشده بود. واحد پذيرش زير مجموعه دفتر پرستاري بوده و براي رفع نواقص مي بايست به وسيله مديريت اطلاعات بهداشتي اداره گردد.