مقاله بررسي وضعيت سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستان هاي آموزشي، درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي؛ سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستان هاي آموزشي، درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي؛ سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروخانه بيمارستان
مقاله سيستم اطلاعات داروخانه
مقاله مديري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مسرت الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستان اطلاعات مرتبط به دارو و مصرف آن را در فرايند مراقبت از بيماران مديريت مي کند. در پژوهش حاضر وضعيت سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستانهاي آموزشي و درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بررسي شد.
روش بررسي: اين پژوهش يک بررسي توصيفي بر سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستانهاي آموزشي و درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۸ است. گردآوري داده ها به روش مشاهده و پرسش و به وسيله ابزار فهرست وارسي انجام گرديد. اعتبار ابزار پژوهش از طريق تعيين اعتبار محتوي و پايايي آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجيده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي ارايه مي شود.
يافته ها: سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستانهاي تحت مطالعه نيمه مکانيزه هستند. عناصر اطلاعاتي موجود در پايگاه اطلاعات دارويي، پايگاه اطلاعات بيمار و پايگاه اطلاعات تجويزکننده دارو به طور ناقص به ترتيب به ميزان ۵۰٫۱، ۲۱٫۹ و ۳۳٫۳ درصد در سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستانهاي تحت مطالعه واريز مي گردد. وظايف سيستم اطلاعات داروخانه در ۴۳٫۹ درصد بيمارستانهاي تحت مطالعه پردازش نمي شود. سيستم اطلاعات داروخانه در ۶۰٫۷ درصد؛ و گزارش سيستم اطلاعات داروخانه در ۳۳٫۲ درصد بيمارستانهاي تحت مطالعه انجام نمي شود.
نتيجه گيري: بايد طراحان و تحليلگران سيستم اطلاعات داروخانه با مشاوره متخصصين مربوطه به دقت به طراحي اين پايگاههاي اطلاعات بپردازند. و ضروري است فرايند پشتيباني از فعاليت درماني داروخانه در سيستم اطلاعات داروخانه تمام بيمارستانهاي تحت مطالعه انجام شود.