مقاله بررسي وضعيت عرفي شدن دانشجويان و برخي عوامل موثر بر آن (در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بوعلي سينا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت عرفي شدن دانشجويان و برخي عوامل موثر بر آن (در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بوعلي سينا)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفي شدن
مقاله دانشجويان
مقاله تحقيق پيمايشي
مقاله دانشگاه همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاركهن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي و مطالعه وضعيت عرفي شدن دانشجويان و عوامل موثر بر آن مي پردازد. هدف اين تحقيق نشان دادن وضعيت پديده عرفي شدن در ميان دانشجويان و چگونگي تاثيرگذاري برخي عوامل بر جهات و مولفه هاي مختلف آن است. ضرورت اين پژوهش ناظر بر اهميت و جايگاه والاي دين در حيات اجتماعي است و بديهي است كه هر نوع عامل تاثيرگذار در اين باره بايد مدنظر برنامه ريزان و سياست گذران كشور قرار گيرد، لذا مي توان گفت اهميت يافته هاي اين تحقيق مي تواند در رابطه با اهداف مديران فرهنگي كشور باشد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش و تکنيک جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه است. جامعه آماري اين مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان بوده است كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقاتي متناسب، ۳۷۶ نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتايج مربوط به ميانگين ابعاد عرفي شدن بيانگر آن است كه ميزان عرفي شدن بينشي دانشجويان در حد پاييني ارزيابي مي شود. ميزان عرفي شدن رفتاري متوسط به بالا است و عرفي شدن در بعد اهميت نهادهاي ديني، گزينش گري و مداراي ديني در حد متوسط است. نتايج تحقيق همچنين نشان داد که ميزان عرفي شدن مردان بيش از زنان بوده؛ ولي بين وضعيت تاهل و استفاده از وسايل ارتباطي کلاسيک با عرفي شدن رابطه معناداري ديده نمي شود. علاوه بر اين نتايج نشان مي دهند كه ميان عرفي شدن و مولفه هاي آن با برخي متغيرها همچون مدت تحصيل در دانشگاه، گرايش عرفي دوستان، گرايش عرفي والدين، گرايش عقلاني دانشجويان، استفاده از وسايل ارتباطي نوين و … رابطه معناداري وجود دارد.