مقاله بررسي وضعيت عوامل کليدي عملکرد سازمان هاي خدماتي با روش امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت عوامل کليدي عملکرد سازمان هاي خدماتي با روش امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل کليدي سازمان هاي خدماتي
مقاله کارت امتيازي متوازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راهکارهاي پيشنهادي در راستاي عملياتي نمودن استراتژي در سطح سازمان، به کارگيري روش امتيازي متوازن يا BSC2 جهت ارزيابي عملکرد است. در اين راستا با اين روش، تعيين ميزان عملکرد واقعي در هر يک از شاخص هاي آن با توجه به اهداف پيش بيني شده در همان معيارها به عنوان هدف اصلي اين بررسي بوده تا از نتايج آن بتوان نقاط قوت و ضعف چنين سازمان هايي را شناخت. در واقع سوال اصلي اين پژوهش اين است که ميزان عملکرد واقعي سازمان هاي خدماتي در شاخص هاي مورد بررسي در معيارهاي مذکور با توجه به اهداف پيش بيني شده چگونه است. تا به اين فرضيه پرداخته شود که ميانگين عملکرد واقعي شاخص هاي مورد بررسي در معيارهاي حوزه هاي روش امتيازي متوازن با اهداف عملکردي پيش بيني شده تفاوتي ندارد.
روش اين پژوهش از نوع تحقيق توصيفي و تحليلي و قلمرو آن از نظر زماني در بازه زماني يک ساله و از نظر مکاني در سازمان هاي خدماتي قابل دسترس شهر تبريز با روش جمع آوري اطلاعات به صورت اسنادي، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه با هدف تشخيص وضعيت عوامل کليدي عملکرد جامعه آماري با روش معمولي و BSC بوده تا ميزان پيش بيني عملکرد اين سازمان ها در هر يک از شاخص هاي مورد بررسي در حوزه هاي رشد و يادگيري، فرآيندهاي داخلي، مشتري و مالي به عنوان متغيرهاي مستقل و ميزان عملکرد واقعي اين سازمان ها در هر يک از شاخص هاي مورد بررسي در حوزه هاي مذکور به عنوان متغيرهاي وابسته شناسايي شوند. در نهايت خلاصه نتايج نشان داد که وضعيت عوامل کليدي عملکرد جامعه آماري با روش معمولي کمتر از روش BSC است و عملکرد حوزه هاي روش BSC در جامعه آماري وضعيت يکسان و هماهنگي ندارد.