مقاله بررسي وضعيت فضاهاي فيزيکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۰ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت فضاهاي فيزيکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده نسبت به مقياس
مقاله فضاي فيزيکي بيمارستان ها
مقاله هزينه نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحلاج مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مباركي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اينانلو يغمورلو صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پارسا سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مکان يابي صحيح، ترکيب و تعداد نيروي انساني، فضاي فيزيکي، تخصيص بهينه منابع و تخت هاي فعال مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر هزينه هاي جاري، عمراني، درآمد و ساير نهادهاي مالي و اقتصادي بيمارستان هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين وضعيت فضاهاي فيزيکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي، در سال ۱۳۸۶ بر روي ۱۳۹ بيمارستان از ميان ۵۳۰ بيمارستان تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور انجام شد. بيمارستان هاي مورد مطالعه به نحوي انتخاب شدند که بر اساس روش هاي موجود آماري ترکيبي علمي و منطقي از استقرار بيمارستان ها در مناطق محروم و برخوردار، آموزشي و غيرآموزشي بودن و گروه بندي بر اساس تعداد تخت هاي فعال به وجود آيد. اطلاعات بيمارستان ها از طريق وب سايت و بر اساس پرسش نامه هاي طراحي شده جمع آوري شدند که شامل تعداد کارکنان، ميزان هزينه و درآمدها به تفکيک فصول و اطلاعات مربوط به فضاي فيزيکي تمام بخش هاي بيمارستاني بود.
يافته ها: از ۶۵۰٫۴ هکتار عرصه کل فضاي فيزيکي بيمارستان ها، ۲۴۰٫۵ هکتار به صورت اعياني مورد بهره برداري قرار گرفته بود. از اين مساحت، ۱۱۷٫۳ هکتارمربوط به اعياني درماني و مابقي مربوط به فضاي مديريت، اداري، خدماتي و پشتيباني بود.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي گروه دوم مورد مطالعه (۵۱ تا ۱۵۰ تخت) و گروه سوم (۱۵۱ تا ۳۰۰ تخت) از وضعيت بهتري از جهت هزينه هاي نگه داشت برخوردار بودند، به طوري که در زمينه هزينه هاي مربوط به فضاي فيزيکي به واسطه توسعه بيمارستان ها از گروه اول بيمارستان هاي مورد مطالعه (تا ۵۰ تخت) تا گروه سوم (۱۵۱ تا ۳۰۰ تخت) بيش از ۱۰٫۵% صرفه جويي نسبت به مقياس رخ داده بود.