مقاله بررسي وضعيت فيزيکي، شيميايي و ميکروبي آب قنات اهرستان يزد و ارايه پيشنهادات آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت فيزيکي، شيميايي و ميکروبي آب قنات اهرستان يزد و ارايه پيشنهادات آموزشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت آب
مقاله قنات
مقاله ويژگي هاي فيزيکي – شيميايي
مقاله اهرستان
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ عليشاهي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: مالي يفرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قنوات موجود در ايران سرمايه هاي عظيمي هستند که طي نسل هاي متمادي بوجود آمده و براي احداث آنها انرژي و هزينه هنگفتي صرف گرديده است، توجه، حفاظت و باز شناخت آنها باعث حفظ و بقاي اين سرمايه هاي عظيم مي گردد. قنات اهرستان يکي از قنوات داير در استان يزد با قدمت طولاني و آبدهي نسبتا زياد است. وجه تمايز اين قنات نسبت به ساير قنوات استان فعاليت تنها آسياب آبي استان با آب قنات مذکور و بهبود کيفيت شيميايي آب از مظهر به سمت پايين دست در نتيجه ورود جريان آب قنات طهره و خاني به جريان آب قنات اهرستان مي باشد. هدف از اين مطالعه سنجش پارامترهاي فيزيکي – شيميايي و ميکروبي آب قنات اهرستان يزد و مقايسه آن با استانداردها است.
روش بررسي: در مطالعه توصيفي انجام شده از ۵ ايستگاه در مسير اين قنات طي ۴ مرحله، ماهيانه نمونه برداري صورت پذيرفت. نمونه ها به آزمايشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد جهت آناليز منتقل گرديد و آزمايشات بر اساس روش هاي استاندارد آب و فاضلاب صورت گرفت.
نتايج: ميانگين مقدار پارامترهاي فيزيکي و شيميايي؛ کدورت، کل جامدات معلق و محلول،
EC، سختي کل، کلرور، سولفات و قليائيت در اولين نقطه برداشت به ترتيب برابر با FTU 1، ۷٫۲۵ mg/L،۲۳۶۸٫۸ mg/L ،  2378.8 ms/cm، ۵۶۳٫۷ mg/L CaCo3، ۳۹۱٫۰۸ mg/L CL، ۶۱٫۲۵ mg/L SO4، و ۲۶۸ mg/L CaCO3 بوده است. اين مقادير براي آخرين نقطه برداشت برابر با ۴ FTU، mg/L 3.75،۶۵۴٫۳ mg/L ، ms/cm 1278، ۳۵ mg/L CaCO3.379، ۱۸۹٫۴۴ mg/LCL، mg/LSO4 35.5 و mg/LCaCO3 167 بوده است.
بحث و نتيجه گيري : با توجه به اين نتايج و مقايسه آن ها با استانداردهاي مربوطه مشخص گرديد که مي توان از آب قنات مذکور علاوه بر کشاورزي، براي مصارف ديگر از جمله پرورش ماهي، مصرف حيوانات، آشاميدن (پس از فيلتراسيون و کلرزني)، احياء آسياب هاي آبي و ايجاد مکان هاي توريستي و تفريحي استفاده نمود.