مقاله بررسي وضعيت مراحل تغيير ترك سيگار دركارمندان شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مراحل تغيير ترك سيگار دركارمندان شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراحل تغيير
مقاله ترک سيگار
مقاله کارمند
مقاله خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اردكاني سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبك زندگي نامناسب يكي از عوامل تاثيرگذار در بروز بيماريهاي مزمن مي باشد. از جمله عادات نابجايي كه سبب زندگي ناسالم مي شود مصرف سيگار مي باشد. طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهاني مصرف سيگار سالانه چهار ميليون مرگ را در پي دارد. كاربردي ترين مدل مرحله اي تغيير رفتار، الگوي فرا نظريه اي است. بنابراين در اين مطالعه از اين مدل استفاده گرديده است.
روش بررسي: اين مطالعه به روش مقطعي بر روي ۲۰۰ كارمند سيگاري يا سيگار ترك كرده كه مدرك ديپلم يا بالاتر داشتند در شهر خرم آباد انجام شد. روش نمونه گيري بصورت خوشه اي دو مرحله اي انجام شد و اطلاعات توسط پرسشنامه اي كه روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود گردآوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.  P<0.05به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين سني افراد ۸۵/۷ ۵/۴۲ سال بود. از نظر قرار گرفتن در مراحل تغيير، ۷۹ نفر در مرحله پيش تفكر، ۵۱ نفردر مرحله تفكر،۲۴ نفردر مرحله آمادگي،۱۱ نفردر مرحله عمل و ۳۵ نفردر مرحله نگهداري بودند. بين سن افراد (P=0.001)، سال هاي مصرف سيگار (P=0.042) و داشتن عوارض ناشي از سيگار (P=0.000) و قرار گرفتن در مراحل ارتباط معني دار مشاهده گرديد و اختلاف معني داري بين وضعيت تاهل، تحصيلات، بعد خانوار و درآمد و مراحل تغيير وجود نداشت. نتيجه گيري: در اين مطالعه اكثريت افراد در مراحل ابتدايي تغيير قرار داشتند، بنابراين لازم است برنامه هاي آموزشي مناسب جهت آنها تدوين گردد. با توجه به اين كه ارتباط معني داري بين سن و سالهاي مصرف سيگار و قرار گرفتن در مراحل پيشرفته تغيير وجود داشت لازم است در سال هاي ابتدايي مصرف سيگار افراد را از مشكلات، بيماري ها و عوارض مواد دخاني آگاه نمود كه هر چه سريع تر در مورد ترك سيگار تصميم گيري نمايند.