مقاله بررسي وضعيت مراقبت دنداني، نيازهاي درماني و DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ۱۲ ساله شهرستان كرج در سال ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مراقبت دنداني، نيازهاي درماني و DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ۱۲ ساله شهرستان كرج در سال ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۱۲ ساله شهرستان كرج
مقاله Care index ،Treatment needs ،DMFT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيداخوان پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جهت برنامه ريزي در امر بهداشت و پيشگيري و ارايه خدمات دندانپزشكي نياز به شناسايي و ارزيابي اطلاعاتي از وضعيت سلامت و بيماري دندانها و نسوج نگهدارنده آنهاست. يكي از گروه هاي هدف سازمان جهاني بهداشت گروه نوجوانان ۱۲ ساله مي باشد كه در چند سال اخير مطالعه جامع و گزارش شده اي در مورد DMFT و وضعيت مراقبت دنداني و نيازهاي درماني اين گروه سني در كرج انجام نشده است. مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان DMFT و نقش عوامل مرتبط در ميزان آن و وضعيت مراقبت دنداني و نيازهاي درماني دانش آموزان ۱۲ ساله كرج در سال ۱۳۸۳ انجام شده است.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي توصيفي مقطعي در ۴ منطقه آموزش و پرورش كرج روي ۷۶۸ دانش آموز (دختر و پسر) ۱۲ ساله انجام شد. نمونه ها به روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. فرمهاي اطلاعاتي با كمك دانش آموزان و معاينه آنها كامل شد. معاينه با استفاده از سوند- آينه ( كه براي هر دانش آموز در پك جداگانه استريل شده بود) و دستكش و ماسك يكبار مصرف و در نور طبيعي كلاس انجام شد. ميزان مراقبت دنداني care index (C.I) نيازهاي درمانيDMFT (T.N).Treatment needs  و عوامل مرتبط با بروز آن مورد بررسي قرار گرفت. تعدادي از عوامل مرتبط در اين تحقيق عبارت بودند از اشتغال مادر، تعداد فرزندان خانواده، ميزان مراجعه به دندانپزشك، دفعات مسواك زدن، رتبه تولد و وضعيت اجتماعي – اقتصادي. شيوع مشكل در نمونه ها تعيين و فاصله اطميناني (confidence interval) در جامعه برآورد و نقش عوامل مرتبط با بروز مشكل با آماره chi square مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: مطالعه روي ۷۶۸ نفر (۳۸۴ پسر و ۳۸۴ دختر) انجام شد . ميزان DMFT دختران ۲٫۲±۲٫۶۷ و پسران ۲٫۵۹±۳٫۵۹، ميزان نيازهاي درماني و مراقبت دنداني به ترتيب ۸۵٫۷۴% و ۱۱٫۱۸% در دختران و ۹۳٫۵۴% و ۵٫۹۴% در پسران بدست آمد. ۲۱٫۹% دختران و ۱۳٫۵۵% پسران فاقد هر گونه پوسيدگي (Caries Free) بودند. در تحقيق حاضر وضعيت اشتغال مادر بر روي DMFT تاثير معني داري داشت (دختران  P<0.03و پسران (P<0.005، رتبه تولد (پسران  (P<0.025تنفس دهاني ((P<0.025، رتبه تولد (پسران (P<0.025، دفعات مراجعه به دندانپزشك (دختران (P<0.008، با DMFT رابطه معني داري داشتند. در دختران بين نيازهاي درماني و نوع مديريت مدرسه رابطه معني داري وجود داشت.(P<0.011)
نتيجه گيري و توصيه ها: از نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت ميزان DMFT خصوصا در مورد پسران بالا مي باشد و نياز به اقدامات آموزشي و پيشگيري و درماني در اين گروه سني وجود دارد. پيشنهاد مي شود در مورد ارتباط وضعيت اشتغال مادر، تنفس دهاني، رتبه تولد فرزندان و نحوه مراجعه به دندانپزشك با پوسيدگي دنداني، مطالعات تحليلي صورت گيرد .