مقاله بررسي وضعيت مهره هاي پشتي و کمري زنان باردار، قبل و بعد از زايمان و ارایه تمرينات حرکتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مهره هاي پشتي و کمري زنان باردار، قبل و بعد از زايمان و ارایه تمرينات حرکتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت بدن
مقاله ستون مهره ها
مقاله کيفوز
مقاله لوردوز
مقاله بارداري و زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدين سيدصدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرالحسني مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات وضعيت بدن مادران در دوران بارداري عامل بروز برخي ناهنجاريها مانند کيفوز پشتي و لوردوز کمري در ستون مهره هاست. در اين تحقيق به بررسي وضعيت کيفوز پشتي و لوردوز کمري زنان باردار، قبل و بعد از زايمان، در شهر کرمان، به منظور ارایه برنامه حرکات اصلاحي مناسب، پرداخته شده است. به اين منظور، زاويه کيفوز پشتي و لوردوز کمري ۳۰ نفر از زنان باردار واجد شرايط تحقيق حاضر با استفاده از کانفورماتور به دست آمد. نمونه ها همه سالم بودند. دامنه سني ۲۰ تا ۳۰ سال و دامنه قدي ۱۵۰ تا ۱۷۰ سانتي متر داشتند. در اين تحقيق، براي مقايسه ميزان کيفوز پشتي زنان باردار قبل و بعد از زايمان و لوردوز از آزمون t استودنت و براي ارتباط وضعيت کيفوز پشتي و لوردوز کمري زنان باردار با هر يک از متغيرهاي سن، قد و وزن از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
تجزيه و تحليل آماري يافته ها نشان داد که بين وضعيت کيفوز پشتي زنان باردار قبل و بعد از زايمان تفاوت معني داري وجود ندارد و بين وضعيت لوردوز کمري زنان باردار قبل و بعد از زايمان تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد که بين وضعيت کيفوز پشتي و لوردوز کمري زنان باردار با هر يک از پارامترهاي سن، قد و وزن ارتباط معني داري وجود ندارد. اين مقاله توصيه ها و راهکارها و تمرينات حرکتي براي سرعت بخشيدن به روند برگشت سريعتر ناهنجاريهاي اسکلتي ايجاد شده در نتيجه گذران دوران بارداري به حالت طبيعي قبل از زايمان ارایه مي دهد.