مقاله بررسي وضعيت موجود محرمانگي اطلاعات بيماران در بيمارستان هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت موجود محرمانگي اطلاعات بيماران در بيمارستان هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راز داري
مقاله مدارک پزشکي
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رويکرد بيمار محور و آينده نگر که بهداشت را بر درمان مقدم مي داند، براي بهبود و ارتقاي سطح خدمات و مراقبت ها نه تنها جريان آزاد اطلاعات بيماران را به رسميت مي شناسد، بلکه همزمان به مساله حفظ امنيت و محرمانگي اطلاعات به عنوان يکي از خصوصيات سيستم بهداشت و درمان اهميت مي دهد. هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت موجود محرمانگي اطلاعات بيماران در بيمارستان هاي شهر تهران بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي و از نوع مقطعي بود، که به بررسي سطوح دسترسي و ميزان محرمانگي مدارک پزشکي، قوانين و مصوبات، استانداردها و رويه هاي عملکرد براي حفظ اين محرمانگي در بيمارستان هاي شهر تهران در سال ۱۳۸۷ پرداخته است. اين مطالعه به صورت سرشماري انجام شد و جامعه پژوهش، کليه بيمارستان هاي واقع در شهر تهران (که از نظر جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، ايران و شهيد بهشتي، اعم از آموزشي، غير آموزشي، تامين اجتماعي و خصوصي) (۱۲۰ بيمارستان) بود. اطلاعات مورد نياز از طريق چک ليست به صورت حضوري در واحدهاي مدارک پزشکي بيمارستان هاي فوق تکميل شد و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS11 استفاده شد. در نهايت محرمانگي اطلاعات بيماران يافته هاي پژوهش به صورت کمي روي مقياسي که دامنه آن صفر تا صد مي باشد، بيان گرديد.
يافته ها: در مجموع در زمينه محرمانگي اطلاعات بيماران، ۵۴ درصد از بيمارستان هاي دولتي آموزشي و ۵۷ درصد از بيمارستان هاي دولتي غير آموزشي و ۶۲ درصد از بيمارستان هاي خصوصي وضعيت مناسبي داشته اند.
نتيجه گيري: جهت حفظ محرمانگي مدارک پزشکي و محدود نمودن سطوح دسترسي به اطلاعات بيماران، اقداماتي نظير تصويب قوانين مختلف براي تضمين محرمانه سازي مدارک پزشکي، تعيين ضوابط روشني پيرامون نحوه دسترسي به اطلاعات پرونده پزشکي بيمار توسط يک مرجع عالي در کشور و اعلام آن به کليه بيمارستان ها و مراکز بهداشتي درماني به صورت بخش نامه، تعيين جرايم جنايي و مدني براي انواع موارد افشاي اطلاعات بيماران و عدم رعايت محرمانگي اطلاعات پرونده هاي پزشکي بيماران توسط يک مرجع ذي صلاح توصيه مي شود.