مقاله بررسي وضعيت ميرايي نوزادان بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مرکز آموزشي درماني بوعلي در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ميرايي نوزادان بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مرکز آموزشي درماني بوعلي در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه اپيدميولوژيک
مقاله ميرايي نوزادان
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
مقاله مرکز آموزشي- درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بالاغفاري آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: صياميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عليگلبندي کبري
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدا سيده شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميزان مرگ و مير نوزادان يکي از شاخص هاي اساسي در ارزيابي سلامت جامعه و بهداشت به شمار مي رود و شامل مرگ کليه نوزاداني است که از ابتداي تولد تا ۲۸ روز اول زندگي فوت مي کنند. بديهي است در صورت شناسايي علل مرگ و مير نوزادان بر اساس خصوصيات اپيدميولو‍ژيك بتوان در جهت بهبود عملکرد بخش و برنامه ريزي به منظور پيشگيري از بروز عوارض و عوامل تاثيرگذار بر فرايند منجر به مرگ استفاده نمود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي مي باشد كه با بررسي آمارهاي موجود در بخش مدارك پزشكي و دفاتر بخش مراقبت هاي ويژه نوزدان مرکز آموزشي- درماني بوعلي سينا ساري انجام شد از ۱۲۳۸ بيمار بستري درNICU در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۲ تعداد فوتي هاي به ثبت رسيده ۳۶۳ مورد بود. پس از مطالعه کل پرونده هاي فوتي، تعداد ۲۲۲ فوتي مربوط به دوران نوزادي ۰ تا ۲۷ روز استخراج گرديد. اطلاعات مورد نياز توسط چك ليستي که اعتبارو روايي آن از راه بررسي متون علمي و نظر اساتيد صاحب نظرتاييد شده بود استخراج گرديد.
يافته ها: مرگ و مير دوره نوزادي، به تفکيک مرگ زودرس ۰ تا ۶ روز، ۱۴۲ مورد (۶۴ درصد) و مرگ تاخيري ۷ تا ۲۷ روز، ۸۰ مورد (۳۶ درصد) بوده اند. در بين نوزادان مورد بررسي جنسيت پسر در ۱۴۰ مورد (۱/۶۳ درصد)، محصول حاملگي تک زايي ۷۲ مورد (۵/۷۷ درصد)، گروه سني ۲۹-۲۰ سال مادران ۷۶مورد (۴/۷۵ درصد)، محل زندگي در روستا ۱۳۲مورد (۵/۵۹ درصد)، داشتن مراقبت دوران بارداري در ۱۲۹مورد (۱/۵۸ درصد)، حاصل زايمان سزارين در ۱۲۰ مورد (۵۴ درصد)، وزن زير۲۵۰۰گرم در ۱۵۵مورد (۷۶درصد)، و سن حاملگي کمتر از۳۷ هفته حاملگي در ۱۵۴ مورد(۵/۷۵ درصد) وجود داشت.
استنتاج: نتايج بدست آمده منطبق بر نتايج مطالعات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهاني و داخل کشور است. تکميل دقيق و صحيح فرم هاي مربوط به NICU در مراکز تاثير بسزايي در انجام مطالعات اپيدميولوژيک توصيفي و تحليلي خواهد داشت.