مقاله بررسي وضعيت واکسيناسيون هپاتيت B در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اجا – سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت واکسيناسيون هپاتيت B در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اجا – سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله واکسيناسيون
مقاله پيشگيري
مقاله دانشجويان گروه پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: سياهي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوع هپاتيت در  B کارکنان پزشکي  2 (Health Care Workers)تا ۵ برابر جامعه عمومي بوده و واکسيناسيون آن در بيشترين تاثير در کاهش شيوع بيماري در اين افراد را داشته است. توصيه ميگردد دانشجويان گروه پزشکي قبل از حضور در محيط هاي پر خطر بطور کامل بر عليه هپاتيت B واکسينه و سطح آنتي بادي مشخص گردد تا در صورت مواجهه شغلي اقدام مناسب و بموقع جهت پيشگيري از ابتلا به اين بيماري بعمل آيد. تعيين ميزان پوشش واکسيناسيون هپاتيت B و مقايسه آن در سه دانشکده پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي آجا هدف اصلي اين مطالعه بود.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي (cross sectional) و جامعه مورد بررسي شامل ۵۱۰ نفر از دانشجويان سه دانشکده پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اجا که طي نيمسال دوم سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ مشغول تحصيل بودند. روش – نمونه گيري به صورت سرشماري و با تکميل پرسشنامه اي توسط دانشجويان انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهاي آماري  Chi-squareو one-way ANOVA مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۵۱۰ نفر شرکت کننده، ۴۱۰ (۸۰٫۴%) پسر و ۱۰۰ (۱۹٫۶%) دختر با ميانگين سني ۲۱٫۸±۱٫۶ سال بودند. تعداد ۳۵۶ نفر (۶۹٫۸%) واکسيناسيون کامل، تعداد ۱۲۲ نفر (۲۳٫۹%) درحال واکسيناسيون و ۳۲ نفر (۶٫۳%) واکسن نزده بودند. شايعترين علت عدم واکسيناسيون ورودي جديد ذکر شده بود. ۲۹۰ نفر (۸۱٫۵%) پروتکل ۶، ۱، ۰ را رعايت کرده و براي ۲۱۶ نفر سطحي آنتي بادي اندازه گيري شده بود که ميزان پاسخ مناسب آنتي بادي ۹۱٫۶% و در پسران بيشتر از دختران بود و ۷۲ نفر (۱۸٫۸%) از ۳۸۴ دانشجوياني که در محيط هاي پرخطر حضور يافته بودند سابقه Needle stick را مي دادند.
نتيجه گيري: ميزان واكسيناسيون كامل هپاتيت B در اين مطالعه ۶۹٫۸% مي باشد. از طرفي سطح آنتي بادي در درصد قابل توجهي از دانشجويان تعيين نشده بود كه با توجه به عدم رعايت پروتكل استاندارد ۰ و ۱ و ۶ احتمال ايمن بودن افراد كمتر خواهد بود. اين در حاليست كه خيلي از دانشجويان در محيط كاري و در معرض مواجهه شغلي با هپاتيت B هستند. لذا توصيه ميشود جهت پيشگيري از ابتلا دانشجويان به هپاتيت B برنامه واكسيناسيون آنان بازنگري و ضمن انجام بموقع و طبق برنامه استاندارد، سطح آنتي بادي بر عليه هپاتيت B تعيين و در پرونده بهداشتي آنان ثبت گردد.