مقاله بررسي وضعيت پتاسيم به روش روابط كميت به شدت (Q/I) در خاك هاي زير كشت توتون مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت پتاسيم به روش روابط كميت به شدت (Q/I) در خاك هاي زير كشت توتون مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسيم تبادلي
مقاله استات آمونيم نرمال
مقاله پارامترهاي Q/I
مقاله مواضع اختصاصي پتاسيم
مقاله نسبت هاي فعاليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دردي پور اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده عبداللطيف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط كميت به شدت (Q/I)، يك درك و آگاهي مستقيمي از وضعيت پتاسيم خاك را نشان مي دهد. نسبت كميت به شدت پتاسيم و رابطه آن با برخي خصوصيت هاي خاك در ۱۵ مزرعه زير كشت توتون در استان مازندران، مورد بررسي قرار گرفت. مقادير فاکتور شدت تعادلي (AReK) از ۰۰۰۹/۰ تا ۰۳۱۳/۰ ۵/(mol/l)۰ بود. خاك هاي دارابكلا، چلهمردي و اروت، پتاسيم هاي جذب سطحي شده را در موقعيت هاي گوه اي شكل و لبه ها (مواضع اختصاصي) به طور محكم نگه داشته اند. برعكس خاك هاي والاغوز و پروريچ آباد، پتاسيم ها را در موقعيت هاي سطحي يا مواضع غيراختصاصي، جذب و نگهداري كرده اند. حدود تغييرات پتاسيم لابيل يا تبادلي (-∆Ko) بين ۰/۰۰۷-۱/۴۴ Cmol/kg با ميانگين ۳۳۲/۰ بود. كمترين ميزان به خاك اروت و بيشترين مقدار آن نيز به خاك پروريچ آباد متعلق بود. با اين حال، مقادير پتاسيم عصاره گيري شده با استات آمونيوم نرمال به مقدار قابل توجهي بيشتر از مقادير -∆Koبود. اين امر نشان مي دهد كه در اين خاك ها، استات آمونيوم نرمال باعث برآورد اضافي پتاسيم تبادلي شده است. بنابراين پارامتر ∆Ko مي تواند شاخص مطمئن تري نسبت به استات آمونيوم نرمال براي آزمون خاك و توصيه كودي دراين خاك ها باشد. مقاديرKx ، از ۰/۰۰۵۰ Cmol/kg تا ۰۲۶/۱ تغيير كرد و مقادير ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم (PBCK) خاك ها نيز، از ۲۹/۱۱ تا ۶۰/۲۰۸ با ميانگين ۹۹.۲۴(Cmol/kg)/(mol/l)۰/۵ تغيير داشت. كمترين مقدار به  خاك پاجا و بيشترين مقدار به خاك دارابكلا- بابويه مربوط بود. همبستگي مثبت و معني داري در سطح احتمال يك درصد، ميان مقدار پتاسيم تبادلي (Ko∆)، شدت تعادلي پتاسيم (AReK) و پتاسيم قابل استخراج با استات آمونيوم نرمال، مشاهده گرديد. پارامترهاي كميت به شدت اطلاعات مفيدي را براي درك وضعيت پتاسيم قابل استفاده خاك ها فراهم مي كند و مي تواند براي توصيه كودي پتاسيم مورد استفاده قرار گيرد.