مقاله بررسي وضعيت پريودنتال و دنداني بيماران همودياليزي و مقايسه آن با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت پريودنتال و دنداني بيماران همودياليزي و مقايسه آن با افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي مزمن كليه
مقاله وضعيت بافت اطراف دندان
مقاله وضعيت دنداني
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده شرمين
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزه مقدم اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوستان امين
جناب آقای / سرکار خانم: خيري امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مشکلات بهداشت دهان بيماران با نارسايي مزمن کليوي ميتواند سلامت سيستميک آنان را به مخاطره بيندازد. هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت دنداني و پريودنتال بيماران تحت درمان همودياليز و اثر مدت زمان درمان دياليز بر روي وضعيت دهاني بود.
روش کار: در اين مطالعه كه از نوع هم گروهي تاريخي مي باشد. ۶۵ بيمار تحت همودياليز و ۶۵ نفر سالم انتخاب شدند. شاخص تعداد دندان هاي پوسيده (D)، دندان هاي از دست رفته (M)، دندان هاي پر شده (F)، شاخصDMFT ،PI ، GI و PD بررسي و بين دو گروه شاهد و مورد مقايسه شدند. بيماران همودياليزي بر اساس مدت زمان دياليز به دو زير گروه: افرادي که سه سال يا کمتر از سه سال و آن هايي که بيشتر از سه سال تحت درمان دياليز بودند تقسيم شدند. در اين زير گروه ها همه متغير ها بررسي شدند و آزمون هاي t، مجذور کاي با استفاده از نرم افزار SPSS براي آناليز آماري بکار گرفته شد.
نتايج: بجز شاخصهاي M وDMFT ساير شاخص ها تفاوت آماري معني داري را بين دو گروه بيماران تحت همودياليز و افراد سالم نشان دادند (P<0.05). شاخص هاي DMFT ,F ,M ,D بين دو زير گروه بيماران تحت همودياليز تفاوت معني داري را نشان نداد درحاليکه شاخص هاي PD ,GI ,PI افزايش معني داري را در دو زير گروه نشان دادند.
نتيجه نهايي: وضعيت بهداشت دندان و پريودنتال بيماران تحت همودياليز ضعيف است و بويژه وضعيت پريودنتال با افزايش مدت زمان دياليز بدتر مي شود.