مقاله بررسي وضعيت پسماند جامد خطرناك صنايع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زيست محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت پسماند جامد خطرناك صنايع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زيست محيطي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع
مقاله پسماند جامد خطرناك
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مقاله دشتستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رواني پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عامري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پسماند به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و در صورت عدم دفع صحيح، سبب آلودگي محيط زيست مي گردد. در يك سيستم جغرافيايي امكان پيوند ميان مجموعه هاي گوناگوني از اطلاعات جغرافيايي با اهداف مختلف تحليلي كه به طور همزمان با يكديگر وابستگي مكاني و توصيفي دارند، وجود دارد. GIS پلي بين پايگاه داده هاي منابع و مديريت است. هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت صنايع شهرستان دشتستان و تعيين ميزان و نوع آلاينده هاي جامدي است كه صنايع مذكور وارد محيط زيست مي كنند و استفاده از اطلاعات حاصله جهت شناخت بيشتر وضعيت استقرار صنايع و پسماندهاي توليدي آنها در اين شهرستان مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق ۸ صنعت براساس نوع توليدات و نوع پسماندهاي جامد توليدي هر صنعت از لحاظ مخاطره آميزبودن ونيز براساس روش سرشماري در شهرستان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. سپس نقشه هاي توپوگرافي منطقه با مقياس ۱٫۲۵۰۰۰ تهيه و با استفاده از دستگاه GPS و اطلاعات صنايع، موقعيت مكاني صنايع برداشت شد. اطلاعات مرحله قبل به سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS منتقل گرديد و با استفاده از چك ليست طراحي شده و استانداردهاي موجود، فهرست و كد خطر هر صنعت تعيين شد.
يافته ها: براساس نقشه پراكنش صنايع مشخص شد. از مجموع ۸ واحد صنعتي ۳ واحد كاملا منطبق بر معيارهاي استقرار نبوده و واحد صنعتي ۶ نيز قابليت اخذ كد P مواد زائد جامد خطرناك را دارد. صنايع مذكور از نظر نحوه توليد و جمع آوري و انتقال پسماندهاي جامد نيز مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين ميان در حدود ۱۷۴٫۵ تن در سال كل زائدات جامد توليدي مي باشد كه %۹۹٫۱ آن پس از ذخيره و دپوي موقت بصورت روزانه، ماهيانه يا فصلي بازيافت مي شود.
نتيجه گيري:‌ براساس اين تحقيق مشخص گرديد كه %۶۲٫۵ از صنايع مورد مطالعه در مكان مناسب و منطبق با معيارهاي اداره كل محيط زيست مستقر شده اند. با در نظر گرفتن تمامي شرايط در كل، محل استقرار صنايع در شهرستان مناسب بوده اما به استثناي ضعف موجود در شاخص فاصله از مركز مسكوني و مركز آموزشي در چند صنعت، مي بايست نسبت به آلودگي احتمالي اين مناطق توجه گردد. در زمينه دفع مواد زايد توليدي نيز بدليل درصد بالاي بازيافت در بيشتر صنايع، ميزان مواد دفعي كم مي باشد، هر چند واحد صنعتي ۶ مي بايست توسط كارشناسان ذيربط ارزيابي مي گردد.