مقاله بررسي وضعيت کنترل کيفي واحدهاي سترون سازي مراکز بهداشتي و درماني آجا در شهر تهران – سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت کنترل کيفي واحدهاي سترون سازي مراکز بهداشتي و درماني آجا در شهر تهران – سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله سترون سازي
مقاله تميز كردن
مقاله گندزدايي
مقاله بسته بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مركزي مقدم نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي سيدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عدم توجه به استريل نمودن صحيح ابزار و لوازم جراحي به عنوان مهمترين منبع، راه انتشار و انتقال عفونتهاي بيمارستاني ذکر شده است، لذا بررسي وضعيت کنترل کيفي سترون سازي در مراکز بهداشتي و درماني آجا در شهر تهران در سال ۸۵ هدف اصلي اين مطالعه ميباشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي که به صورت مقطعي انجام پذيرفت، وضعيت تميز کردن، گندزدايي و بسته بندي وسايل جراحي در واحدهاي استريليزاسيون ۱۲ مرکز بهداشتي و درماني، شامل: هشت بيمارستان، سه پلي کلينيک تخصصي و يک مرکز دندان پزشکي تخصصي مورد بررسي قرار گرفت. جمع آوري اطلاعات توسط پرسش نامه صورت پذيرفت.
يافته ها: شستشو، تميز کردن و ضدعفوني کردن وسايل در همه مراکز (۱۰۰%) به طور کامل انجام ميشد. در ۵ مرکز (۴۱٫۷%) وسايل فلزي داخل پک ها داراي زنگار يا خوردگي بود و در ۳ مرکز (۲۷٫۳%) وسايل ماندرن دار را بدون جدا کردن پک نموده بودند. عدم استفاده از شان دولايه در ۵ مرکز (۴۱٫۷%) و پارگي و نامطلوب بودن شانها در يک مرکز (۸٫۳%) مشاهده شد. بقچه بندي در ۲ مرکز (۱۶٫۷%) به نحو صحيح انجام نميشد. در هيچ مرکزي بايگاني و مستند سازي مراحل سترون سازي وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: کنترل کيفي مراحل اوليه سترون سازي در مقايسه با استانداردهاي بين المللي داراي اشکالاتي بوده و رعايت استانداردها به منظور حفظ سلامتي بيماران در قالب دستور العمل ها بايستي ابلاغ و اجرا گردد.