مقاله بررسي وضعيت کيفيت زندگي بيماران مبتلا به زخم پپتيک در شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت کيفيت زندگي بيماران مبتلا به زخم پپتيک در شهر سنندج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري زخم پپتيک
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پرسش نامه SF-20

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندريان حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع فرد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ندريان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: در بيماري زخم پپتيک که به زخم معده يا دوازدهه اطلاق مي شود خطر پايين آمدن کيفيت زندگي افزايش مي يابد. مشخص نمودن جوانب مختلف کيفيت زندگي بيماران “بيماري زخم پپتيک” مي تواند راهنمايي براي طرح ريزي برنامه هاي آموزشي براي اين بيماران و انجام مداخله هاي صحيح و مناسب جهت ارتقا کيفيت زندگي آن ها باشد؛ لذا اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کيفيت زندگي بيماران مبتلا به زخم پپتيک در شهر سنندج طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش کار: اين مطالعه تحليلي- مقطعي بر روي ۱۲۰ بيمار مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بعثت سنندج که طي نمونه گيري آسان بدست آمدند انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه استاندارد MOS-SF-20 بود. داده ها با استفاده از نرم- افزار SPSS و با بکارگيري آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، آنالير واريانس و مجذورکاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: آزمودني ها در کيفيت زندگي از لحاظ «درد» ( ۶۸٫۵درصد) و خصوصا «درک از سلامت» ( ۳۰٫۲درصد) بيشترين ضعف را داشتند و از لحاظ «عملکرد جسماني» ( ۷۰٫۷درصد) وضعيت بهتري داشتند. آزمون همبستگي پيرسون ارتباط مثبت و معني داري را بين زيرمقياس هاي کيفيت زندگي با سطح سواد و ميزان درآمد بيماران نشان داد (p<0.05). تنها زيرمقياس استثنا «درد» بود که با سطح سواد همبستگي معني دار منفي داشت. متغير سن نيز با زيرمقياس «درد» همبستگي معني دار و مستقيم (p<0.01) و با بقيه زيرمقياس ها همبستگي معني دار و معکوس داشت (p<0.01).
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه در برنامه ريزي هاي آموزشي که براي اين بيماران انجام مي گيرد مي تواند کاربرد موثري داشته باشد. بايد برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقا کيفيت زندگي در بيماران زخم پپتيک در مراکز بهداشتي- درماني از طريق دست اندرکاران طرح ريزي و اجرا شود که درآن استراتژي هايي جهت کاهش درد و بهبود درک اين بيماران از وضعيت سلامتشان از اولويت هاي برنامه باشد.