مقاله بررسي وضعيت گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت و رابطه آن با سطح امکانات فرهنگي و ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۸ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت و رابطه آن با سطح امکانات فرهنگي و ورزشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت دانش آموزان
مقاله اوقات فراغت بلند و کوتاه مدت
مقاله امکانات فرهنگي و ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صوفي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چبه منظور بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت از جنبه وضعيت امکانات فرهنگي و ورزشي موجود، در يک مطالعه پيمايشي و بر اساس پرسشنامه، و با استفاده از شاخصهاي آماري مجذور کاي تجزيه تحليل شد نتايج نشان داد که بيش از ۶۰% افراد جامعه تحقيق متاثر از محدوديت امکانات و فضاي کتابخانه، محدوديت برنامه هاي فرهنگي و ورزشي ادارات ذيربط، عدم توان مالي در پرداخت شهريه شرکت در فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي ادارات و موسسات دولتي و خصوصي، نبود فضاهاي ورزشي در محلات و همچنين محدوديت امکانات ورزشي، از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضي نبودند.
روش انجام اين پژوهش توصيفي است. جامعه آماري تحقيق دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت است که از ميان ۱۱۵۰۰ نفر جامعه آماري تحقيق ۲۱۰ نفر به عنوان نمونه آماري به صورت تصادفي موردي انتخاب شده است.
يافته هاي پژوهش بيانگر آن است که بين ميزان رضايت يا عدم رضايت دانش آموزان از نحوه گذران اوقات فراغت خود با وجود يا عدم وجود امکانات ورزشي و نيز بين امکانات ورزشي موجود و سپري شدن اوقات فراغت دانش آموزان به صورت همنشيني با دوستان وقدم زدن در خيابانها و پارکها رابطه معني دار وجود دارد.