مقاله بررسي وضعيت گردشگري روستايي و نقش آن در رونق صنايع دستي مورد دهستان استرآباد جنوبي، شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت گردشگري روستايي و نقش آن در رونق صنايع دستي مورد دهستان استرآباد جنوبي، شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله صنايع دستي
مقاله گرگان
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركتولي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مصدقي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري به يکي از ارکان اصلي تجاري جهان تبديل شده است. در کنار گردشگري که نقش موثري در توسعه ملي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي و منطقه اي دارد، صنايع دستي نيز مي تواند مکمل بعضي از جاذبه هاي تاريخي و گردشگري باشد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي وضعيت گردشگري روستايي و نقش آن در رونق صنايع دستي است، که در دهستان استرآباد جنوبي شهرستان گرگان انجام شد. روش تحقيق به کار رفته، توصيفي – تحليلي و از نوع پيمايشي و روش جمع آوري اطلاعات روش کتابخانه اي و ميداني بوده است. جامعه آماري اين تحقيق را ۵۷ نفر صنعتگر منطقه مورد مطالعه بودند که باروش تمام شماري انتخاب گرديدند. همچنين، براي بررسي نقش گردشگري حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۸ نفر مشخص گرديد که به روش طبقه بندي و تصادفي ساده به نمونه ها مراجعه شد و از آزمون کاي اسکوئر براي تجزيه و تحليل استفاده گرديد. نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهد که ۷۶٫۶ در صد نمونه مورد مطالعه نقش گردشگري را در توسعه صنايع دستي در حد زياد و خيلي زياد، ۱۹٫۷ درصد کم و ۵۰۷ درصد بي تاثير دانسته اند.