مقاله بررسي وقوع ذخيره اسپرم در خفاشان نعل اسبي نر (Rhinolophus mehelyi (Chiroptera: Rhinolophidae در غرب کشور (غار کرفتو، منطقه ديواندره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وقوع ذخيره اسپرم در خفاشان نعل اسبي نر (Rhinolophus mehelyi (Chiroptera: Rhinolophidae در غرب کشور (غار کرفتو، منطقه ديواندره)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خفاش نعل اسبي
مقاله Rhinolophus mehelyi
مقاله توليد مثل زمستانه
مقاله ذخيره اسپرم
مقاله غار کرفتو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي سيده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بوجود آمدن قابليت پرواز در خفاشان آنان را قادر ساخته است آشيان هاي اکولوزيکي را اشغال نمايند که ساير پستانداران به آنها دسترسي ندارند. در مناطق معتدله شرايط آب و هوايي متغيير ساليانه سبب مي گردد که رويداد هاي توليد مثلي بسياري از جانوران از جمله خفاشان از الگوي تعريف شده تبعيت ننموده و بوسيله زمستان خوابي از هم گسيخته گردد. هدف از اين بررسي مطالعه امکان وقوع ذخيره اسپرم طي زمستان خوابي در خفاش نعل اسبي نرRhinolophus mehelyi ساکن غرب ايران منطقه ديواندره، غار کرفتو مي باشد. نمونه هايي از خفاش نعل اسبيRhinolophus mehelyi طي دو سال متوالي( ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) از غار کرفتو در منطقه ديواندره جمع آوري شد. مطالعات ميداني برقراري روست زمستانه توسط اين خفاش نعل اسبي(Rhinolophus mehelyi; Chiroptera :Rhinolophidae) را به نمايش گذارد. نمونه هاي جمع آوري شده به آزمايشگاه منتقل و پس از توزين و اندازه گيري صفات خارجي دستگاه توليد مثل نمونه ها جداسازي و به روش برش هاي متوالي و با رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين آماده بررسي هاي بافت شناسي شدند. مطالعه ماکروسکوپي دستگاه توليد مثل خفاش هاي نر در پاييز و زمستان هيپرتروفي غدد ضميمه جنسي و اپي ديديم را همراه با اضمحلال بيضه ها نشان داد. بررسي هاي ميکروسکوپيک صورت گرفته در تاريخ هاي فوق الذکر نيز وجود مقادير متنابهي اسپرم در اپي ديديم و همزمان با آن فعال بودن غدد ضميمه جنسي را مشخص نمود. اين امر مي تواند نشان از وقوع ذخيره اسپرم در افراد نر اين خفاش و نيز امکان انجام جفت گيري طي خواب زمستاني باشد.