مقاله بررسي ويژگيهاي باکتريهاي سودوموناس فلورسنت جدا شده از فيلوسفر مرکبات جنوب ايران و ارزيابي توان آنتاگونيستي آنها عليه باکتري عامل بيماري شانکر مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۹۱۱ تا ۹۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي باکتريهاي سودوموناس فلورسنت جدا شده از فيلوسفر مرکبات جنوب ايران و ارزيابي توان آنتاگونيستي آنها عليه باکتري عامل بيماري شانکر مرکبات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Xanthomonas pv. citri،P. putida ،Pseudomonas fluorescens بيوکنترل شانکر باکتريا يي مرکبات
مقاله axonopodis کروماتوگرافي گاز مايع
مقاله اسيد چرب
مقاله جنوب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نمونه هاي برگ، شاخه هاي جوان و ميوه مرکبات استانهاي کرمان و هرمزگان تعداد ۳۰ استرين از باکتريهاي جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا و ويژگيهاي فنوتيپي و اسيدهاي چرب آنها تعيين گرديد. نتايج بررسيها ي فنوتيپي نشان داد که اين استرينها به دو گونه P.fluorescens بيووارهاي سه و پنج و P.putida bv.B تعلق دارند. آناليز اسيدهاي چرب استرينهاي نماينده P.fluorescens و P.putida با کروماتوگرافي گاز مايع به ترتيب وجود ۱۶ و ۱۳ اسيد چرب را در هريک مشخص نمود که اسيدهاي چرب ۱۰:۰۳-OH، ۱۲:۰، ۱۲:۰۲-OH، ۱۲:۰۳-OH، ۱۶:۰، ۱۶:۱w7c و ۱۷:۰CYCLO در استرينهاي P. fluorescens و اسيدهاي چرب ۱۰:۰۳-OH، ۱۲:۰، ۱۲:۰۲-OH، ۱۲:۰۳-OH، ۱۶:۰، ۱۶:۱w7c، ۱۷:۰CYCLO و ۱۹:۰cyclow8c در استرينهاي P. putida مهم بودند. بررسي توانايي بيوکنترل استرينهاي منتخب عليه باکتري Xanthomonas axonopodis pv. Citri عامل بيماري شانکر آسيايي مرکبات در شرايط آزمايشگاه نشان داد که اين استرينها بازدارنده بوده و داراي توانايي هاي متفاوت هستند. کاربرد استرينهاي منتخب نماينده هر دو گونه فوق در شرايط گلخانه براي کنترل بيماري شانکر باکتريايي ليموعماني تعداد لکه هاي بيماري را بين ۲۳٫۷۸% تا ۶۴% کاهش دادند.