مقاله بررسي ويژگيهاي بنيادين کارآفريني در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالي و ارايه راهکار جهت تقويت اين ويژگيها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي بنيادين کارآفريني در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالي و ارايه راهکار جهت تقويت اين ويژگيها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله کارآفرين
مقاله توفيق طلبي
مقاله استقلال طلبي
مقاله خلاقيت
مقاله ريسک پذيري
مقاله عزم و اراده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زير بناي هر گونه حرکت به سوي رشد و توسعه در يک نظام، شناخت دقيق وضعيت موجود، تشخيص صحيح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هايي سنجيده براي اصلاح جريان خواهد بود. هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي وضعيت ويژگيهاي بنيادين کارآفريني (توفيق طلبي، استقلال طلبي، خلاقيت، ريسک پذيري و عزم و اراده) در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالي و ارايه راهکار جهت پرورش اين ويژگيها مي باشد. پژوهش کاربردي است و از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دبيرستانهاي دولتي و غير دولتي خراسان شمالي که در سال تحصيلي ۸۶-۸۷ در شهر و روستا مشغول به تحصيل بوده اند تشکيل مي دهد. روش نمونه برداري مطابق با روش طبقه بندي متناسب با حجم است. به منظور گرد آوري داده ها از پرسشنامه تست جامع کارآفريني به صورت بسته-پاسخ استفاده شد. روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون ريچارد-سن و نظر اساتيد و متخصصان رشته مديريت حاصل شده است. ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون ريچارد-سن ۸۵٫۲۵ درصد برآورد شده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (توزيع فراواني، ميانه، درصد فراواني و …) و آمار استنباطي (آزمون تي-استودنت، آزمون آناليز واريانس و …) از طريق نرم افزار spss انجام پذيرفت. نتايج نشان داد که دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالي در وضعيت نامطلوبي از نظر قابليت هاي بنيادين کارآفريني به سر مي برند. و چهار ويژگي توفيق طلبي، استقلال طلبي، خلاقيت و ريسک پذيري در آنها از حد متوسط پايين تر است، اما ميانگين نمرات عزم و اراده در حد متوسط نمره معيار آن مطابق با تست جامع کار آفريني مي باشد.