مقاله بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) ساخته شده از الياف اکاليپتوس کاملدولنسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) ساخته شده از الياف اکاليپتوس کاملدولنسيس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته فيبر دانسيته متوسط
مقاله اکاليپتوس کاملدولنسيس
مقاله زمان بخارزني
مقاله دماي پرس
مقاله زمان پرس
مقاله ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امير
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابايي فرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي با هدف امکان توليد تخته فيبر دانسيته متوسط از چوب اکاليپتوس كاملدولنسيس با استفاده از زمانهاي مختلف بخارزني، دماي پرس و زمان پرس، تخته تهيه گرديد. ۳۶ تخته آزمايشگاهي ساخته شده و سپس ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته ها اندازه گيري و با استفاده از آزمون فاكتوريل نتايج آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اندازه گيري ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته ها نشان داد که با افزايش زمان بخارزني، مقاومت خمشي تخته ها کاهش و در زمان بخارزني ۱۵ دقيقه به ۲۰/۱۶ مگاپاسكال رسيده است. تاثير دماي پرس بر مقاومت خمشي تخته ها نيز معني دار بوده و با افزايش دماي پرس، مقاومت خمشي تخته ها زياد شده است. همچنين با افزايش زمان بخارزني، چسبندگي داخلي تخته ها با افت روبرو و به ۵۳۳/۰ مگاپاسكال كاهش يافته است. همچنين حداقل واکشيدگي ضخامت تخته هاي ساخته شده در شرايط استفاده از زمان بخارزني ۵/۷ دقيقه و دماي پرس ۱۷۰ درجه سانتيگراد مشاهده گرديد. به طور کلي ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته هاي ساخته شده از چوب گونه اکاليپتوس مورد بررسي، نشان داده است که مقادير مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته به دست آمده براي گونه اکاليپتوس کاملدولنسيس نزديک به حد استاندارد بوده و مقاومت چسبندگي داخلي و واکشيدگي ضخامتي تخته هاي ساخته شده از گونه اکاليپتوس فوق الذکر ازحداستاندارد نيز بالاتر مي باشد.