مقاله بررسي ويژگيهاي روانسنجي نشانگر بهزيستي شخصي – مقياس ناتوانيهاي شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي روانسنجي نشانگر بهزيستي شخصي – مقياس ناتوانيهاي شناختي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگر بهزيستي شخصي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله ناتوانيهاي شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور برآورد پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي – مقياس نارساييهاي شناختي کامينز و لاو در کودکان کم توان ذهني اجرا شده است. روش: در اين مطالعه مجموعا ۳۵۶ نفر از کودکان کم توان ذهني در دو شهر تهران و همدان براي در نظر گرفتن دو نمونه نسبتا برخوردار در شمال شهر تهران و يک نمونه در خارج از مرکز کشور به عنوان نمونه کمتر برخوردار انتخاب شدند که از اين تعداد ۲۰۰ نفر در شمال شهر تهران مناطق (۱، ۲، ۳) با روش نمونه گيري تصادفي نظام دار و ۱۵۶ نفر در شهر همدان با روش سرشماري مورد آزمون قرارگرفتند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي حصول پايايي مقياس و رگرسيون چند متغيره خطي براي دست يابي به روايي مقياس تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داده است که نشانگر بهزيستي شخصي – مقياس ناتوانيهاي شناختي در کودکان کم توان ذهني داراي پايايي و روايي مطلوبي مي باشد و اين نشانگر با ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۷۸۹ پايا بوده و همچنين در بررسي روايي ۷۸٫۵% از پراکنش رضايت کلي از زندگي توسط حيطه هاي اين نشانگر تبيين مي شود. بر پايه توصيه سازنده مقياس، توانايي پيش بيني واريانس رضايت کلي از زندگي توسط حيطه هاي ۷ گانه در تحليل رگرسيون حاکي از روايي آن است. نتيجه گيري: نشانگر بهزيستي شخصي – مقياس ناتوانيهاي شناختي براي اندازه گيري بهزيستي شخصي در جامعه کودکان کم توان ذهني کارايي مناسبي دارد و پيشنهاد مي شود که کارشناسان مربوطه و مشاوران محترم در زمينه کودکان استثنايي از اين نشانگر در برآورد بهزيستي شخصي کودکان کم توان ذهني استفاده کنند.