مقاله بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و جنگل شناسي گونه Juniperus excelsa در جنگلهاي طبيعي ايلان در استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و جنگل شناسي گونه Juniperus excelsa در جنگلهاي طبيعي ايلان در استان قزوين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارس
مقاله مشخصه رويشي
مقاله واحد کاري
مقاله عامل توپوگرافي
مقاله خاک
مقاله ايلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمجيديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و جنگل شناسي درختان ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) با توجه به عوامل توپوگرافي و خاک، جنگل ايلان در استان قزوين مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با تلفيق نقشه هاي شيب، ارتفاع و جهت هاي جغرافيايي، نقشه واحدهاي کاري بدست آمد. سپس آماربرداري از تعداد در هکتار درختان، زادآوري، ارتفاع، قطر برابرسينه، قطر تاج، درصد تاج پوشش، تعداد درختان با تنه واحد و تاج نامتقارن در درون هر واحد کاري به کمک قطعات نمونه ۱۶۰۰ مترمربعي انجام شد. در هر واحد کاري سه نمونه خاک در عمق ۰-۲۰ سانتي متر برداشت شد و ميزان آهک، اسيديته و وزن مخصوص ظاهري آنها تعيين گرديد. نتايج نشان داد که به جز مشخصه ارتفاع و تاج نامتقارن درختان ارس در شيبهاي مختلف، ساير مشخصه هاي رويشي در بين واحدهاي کاري داراي اختلاف معني دار در سطح ۱ و ۵ درصد مي باشند. همچنين بين تعداد زادآوري ارس و خصوصيات خاک رابطه معني دار در سطح ۵ درصد وجود داشت. بيشترين همبستگي ميان درصد آهک و تعداد زادآوري مشاهده شد (r=0.54). تعداد گياهان بوته اي، تعداد در هکتار درختان، رويه زميني و درصد تاج پوشش با ميزان زادآوري همبستگي معني دار نشان دادند. بيشترين همبستگي ميان درصد تاج پوشش و زادآوري ارس مشاهده شد (r=0.64). بنابراين مشخصه هاي رويشي ارس در ارتباط تنگاتنگ با عوامل توپوگرافي و خاک مي باشند.