مقاله بررسي ويژگيهاي فردي و بيماري کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني کودکان شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۳۲ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي فردي و بيماري کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني کودکان شهر رشت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي فردي
مقاله بيماري
مقاله سرطان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان از جمله بيماريهاي کودکان است که شيوع آن ۱۲۹ نفر در يک ميليون کودک گزارش شده است و هنوز بعنوان دومين علت منتهي به مرگ کودکان ۱۴-۱ سال مطرح مي باشد. کودکاني که بدين دليل فوت مي کنند بطور متوسط  69.5سال از طول زندگي خود را از دست مي دهند. از آنجاييکه پيشگيري از اين بيماري بسيار مهمتر از درمان آن است شناسايي ويژگيهاي فردي و بيماري کودکان شايد راهگشا و تعيين کننده نکات خاص تسهيل کننده پيشگيري باشد.
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين ويژگيهاي فردي و بيماري کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني کودکان شهر رشت انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي بر روي ۸۰ کودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش انکولوژي بيمارستان ۱۷ شهريور شهر رشت (تنها مرکز درماني کودکان استان گيلان) از فروردين ۱۳۸۰ الي اسفند ۱۳۸۴ انجام شده است که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردي و اطلاعات مربوط به بيماري بود. اطلاعات از طريق مشاهده و ثبت اطلاعات موجود در پرونده بيماران جمع آوري گرديد و نهايتا به کمک نرم افزار آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس يافته هاي پژوهش اکثريت کودکان در سنين ۹-۵ سال (۴۷٫۲۵%)، مذکر (۶۰%) و ساکن شهر (۶۵%) بودند. ۹۷٫۵ در صد آنان با زايمان طبيعي متولد شده بودند. تعداد فرزندان خانواده در ۷۲٫۵ درصد موارد ۲-۱ بوده و اکثريت داراي پدران با تحصيلات ديپلم متوسطه (۵۷٫۵%) و شغل کارگر (۵۰%) بودند. در ارتباط با اطلاعات مربوط به بيماري اکثريت کودکان با تشخيص لوسمي لنفوبلاستيک حاد (۵۳٫۷۵%) و انواع لنفوم (۱۱٫۲۵%) در بيمارستان بستري شده و تنها ۷٫۵ درصد آنان سابقه مثبت خانوادگي سرطان را ذکر نمودند. ۴۸٫۲۵ درصد آنان بين ۹-۱ بار بستري شده و اکثريت آنان (۳۲٫۵%) بين ۵-۰ بار شيمي درماني داخل نخاعي داشتند و متاسفانه ۴۵ درصد بيماران تا زمان نمونه گيري فوت نموده بودند.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که سرطانهاي هماتولوژيک داراي بالاترين شيوع بوده و عليرغم ارتقاي روشهاي تشخيصي و درماني با بالايي همراه مي باشند لذا پرستاران بايد به منظور دستيابي به اهداف مراقبتي خود از نقشهاي آموزشي و مشاوره و حمايتي استفاده نمايند.