مقاله بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك كمي و كيفي راش در دو توده خالص و آميخته (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۲۲ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك كمي و كيفي راش در دو توده خالص و آميخته (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راش
مقاله ويژگيهاي مورفولوژيك
مقاله توده خالص
مقاله توده آميخته
مقاله ساختار ناهمسال
مقاله جنگلهاي خزري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري كوپايي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگيهاي مورفولوژيك درختان يكي از متغيرهاي مهم در ارزيابي هاي كمي و كيفي توده هاي جنگلي است. اين تحقيق به بررسي اين ويژگي ها بر روي ۲۸۹ پايه درخت راش در يك توده خالص و ۲۵۹ پايه درخت در توده آميخته و با ساختار ناهمسال شامل قطر برابرسينه، ارتفاع درخت، سطح مقطع برابر سينه، طول تاج، قطر تاج، حجم تاج، طول و درصد تنه بدون شاخه، ضريب قدكشيدگي و انشعاب ساقه درخت در محل تاج در بخش گرازبن جنگل خيرودکنار مي پردازد. اين مطالعه نشان داد كه در توده خالص فقط ميانه و ميانگين ارتفاع درختان مورد اندازه گيري و طول تنه آنها به طور معني داري از توده آميخته بيشتر است؛ اين در حالي است كه در مورد پايه هاي راش موجود در دو توده مقايسه شده اين متغيرها از نظر آماري اختلاف معني داري ندارند (a=%5) و در هر دو توده متغيرهاي كمي و كيفي راش مشابه است.