مقاله بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكا اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكا اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركت ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت سود
مقاله ويژگي هاي کيفي اطلاعات
مقاله کيفيت اقلام تعهدي
مقاله اطلاعات قابل اتکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني صغير حسنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكا به عنوان معياري براي ارزيابي كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. براي بررسي عكس العمل بازار به ويژگي كيفي قابليت اتكا، ۳ فرضيه مورد بررسي قرار گرفت و از معيارهاي كيفيت اقلام تعهدي، محافظه كاري و اقلام تعهدي سرمايه در گردش غيرعادي براي عملياتي كردن ويژگي كيفي قابليت اتكا استفاده شده است. در فرضيه اول ضريب واكنش سود (ERC)، در فرضيه دوم قدرت توضيحي سود (R2 )، در دو پرتفوي تشكيل شده بر اساس ويژگي كيفي قابليت اتكا و در فرضيه سوم ارتباط بين هزينه سرمايه با ويژگي كيفي قابليت اتكا براي ۹۰ شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني ۱۳۷۷تا ۱۳۸۶ از طريق مدلهاي رگرسيوني چندمتغيره و ساده با روش مقطعي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ERC و R2 پرتفوي شركت هاي باقابليت اتكا بالا بيشتر از پرتفوي شركت هاي باقابليت اتكا پايين مي باشد و همچنين عدم ارتباط بين هزينه سرمايه با ويژگي كيفي قابليت اتكا تاييد شد.