مقاله بررسي ويژگي هاي تکويني دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي تکويني دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه گرده
مقاله تخمک
مقاله کيسه روياني
مقاله ميکروسپور
مقاله Centaurea iberica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهرگاني راد عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي منا
جناب آقای / سرکار خانم: لاري يزدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات رويان شناختي جايگاه ويژه اي در علم گياه شناسي و تاکسونومي گياهي دارند. در اين پژوهش مراحل و چگونگي تکوين تخمک و دانه گرده در گياه Centaurea iberica بررسي شد. گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبيت و در الکل ۷۰% نگهداري شد. نمونه ها پس از قالب گيري در پارافين با ميکروتوم برش گيري گرديد. رنگ آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين انجام گرفت. لام هاي تهيه شده از مراحل مختلف تکويني با دقت با استفاده از ميکروسکوپ نوري بررسي گرديد. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي، تخمک به شکل واژگون، دوپوسته اي و كم خورش بوده و تکوين کيسه روياني از طرح تک اسپوري و تيپ پلي گونوم پيروي مي کند. پس از تقسيم ميوز تترادهاي مگاسپور آرايش خطي دارند. کيسه روياني ابتدا بسيار کوچک است؛ به طوري که هسته هاي آن آرايش خطي فشرده را به خود مي گيرند، اما در جريان بلوغ، کيسه رشد طولي قابل توجهي پيدا مي کند. بساک به صورت چهار کيسه اي است. در C. iberica لايه تاپي از نوع پلاسموديومي با ياخته هاي دو هسته اي است. آرايش تترادهاي ميکروسپور در اين گونه به صورت تتراهدرال، تتراگونال و خطي و دانه هاي گرده از نوع سه شکافه و دو ياخته اي است.