مقاله بررسي ويژگي هاي خمير کاغذ NSSC جست و تنه اکاليپتوس کاملدولنسيس منطقه جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي خمير کاغذ NSSC جست و تنه اکاليپتوس کاملدولنسيس منطقه جيرفت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس کاملدولنسيس
مقاله سولفيت خنثي
مقاله رويش ثانويه (جست)
مقاله کاغذ دست ساز
مقاله ويژگي هاي مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: سراييان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مظهري سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله بيک مرندي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: روشناسان جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي توليد خمير کاغذ از چوب تنه مادري (اوليه) و چوب جست (رويش ثانويه) اکاليپتوس کاملدولنسيس با روش سولفيت خنثي (NSSC) انجام شده است. ابعاد الياف و ترکيبات شيميايي چوب ها اندازه گيري شد. شرايط پخت خمير کاغذ شامل سه سطح زماني ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقيقه، مقدار ثابت ۱۵ درصد سولفيت سديم و ۷ درصد بي کربنات سديم بر مبناي وزن خشک، درجه حرارت ثابت ۱۶۵ درجه سانتي گراد و نسبت مايع پخت به چوب ۶ به ۱ بود. خميرهاي حاصل پالايش شدند تا به درجه رواني مورد نظر (۴۰۰ ml، CSF)، برسند، و در نهايت از آنها کاغذ دست ساز ساخته شد و آزمون هاي مربوطه انجام گرفت. ميانگين بازده خمير کاغذ در سه زمان پخت مورد مطالعه براي چوب تنه مادري بيشتر از چوب جست بوده است. مقاومت هاي اندازه گيري شده (مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکيدن، مقاومت کششي) کاغذ حاصل از چوب تنه مادري در شرايط يکسان بيشتر از مقاومت هاي کاغذ حاصل از چوب جست بوده است، ولي از نظر آماري بين مقادير مقاومت به پاره شدن و مقاومت کششي دو نوع کاغذ ساخته شده، اختلاف معني دار ديده نشد. به هرحال با توجه به نتايج به دست آمده، تندرشد بودن چوب جست، بازده بيشتر آن و نياز به دور پالايش کمتر براي رسيدن به درجه رواني مطلوب، از اين چوب مي توان نظير چوب تنه مادري در صنعت خمير و کاغذسازي استفاده نمود.