مقاله بررسي ويژگي هاي خواندن و نوشتن و طبقه بندي نارسا خوان هاي رشدي فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي خواندن و نوشتن و طبقه بندي نارسا خوان هاي رشدي فارسي زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسا خواني رشدي
مقاله انواع نارسا خواني
مقاله خطا هاي خواندن و نوشتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي طاهره سيما
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نارسا خواني رشدي، يکي از مباحث مهم و ناشناخته مسایل اختلال در خواندن است. شماري از پژوهشگران در پي اين بوده اند که مي توان براي اين اختلال، طبقه بندي ارایه کرد. اين تحقيق، با هدف بررسي و طبقه بندي کودکان نارسا خوان رشدي فارسي زبان، با استفاده از تجزيه و تحليل خطا هاي خواندن و نوشتن انجام شده است.
اين پژوهش از نوع مقطعي تحليلي بود که با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انجام گرفت. آزمودني هاي تحقيق از ميان کودکان فارسي زبان پايه دوم دبستان شهر تهران و با استفاده از آزمون تشخيصي خواندن شيرازي-نيلي پور انتخاب شدند. براي مشخص شدن انواع نارسا خواني رشدي؛ خطا هاي خواندن و نوشتن کودکان در فعاليت هاي خواندن و نوشتن آن ها، مورد بررسي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل مسيرهاي خواندن و نوشتن آزمودني ها، از آزمون هاي «تي» مستقل و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد(p<0.05)  
در اين پژوهش بيش ترين خطا ها در نوشتن کلمات به خطا هاي بينايي و بيش ترين تعداد خطا هاي خواندن متن، به خطاي امتناع تعلق داشت.
نتايج اين تحقيق نشان داد که به طور مشخص و واضح نمي توان مرزهاي طبقات نارسا خواني را تعيين کرد. اين يافته ها، همخوان با نظرياتي است که نارسا خواني را يک سندرم مي دانند و معتقدند که نارسا خواني رشدي داراي تنوعات مختلف است
.