مقاله بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس نشخوار خشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس نشخوار خشم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس نشخوار خشم
مقاله اعتبار
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدمهر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نشخوار خشم يک فرايند شناختي اجتناب ناپذير و تکرار شونده است که در جريان تجربه خشم ظاهر مي شود، پس از آن ادامه مي يابد و مسوول تداوم و افزايش خشم به حساب مي آيد. لذا، سنجش آن از اهميت زيادي برخوردار است. نشخوار خشم زمينه ساز بسياري از اختلال هاي روانشناختي، مخصوصا اختلال هاي هيجاني است. هدف اصلي اين پژوهش تعيين روانسنجي مقياس نشخوار خشم است، اين مقياس در سنجش اين سازه در پژوهشهاي حوزه سلامت و بيماري از اهميت بسيار برخوردار است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ۳۸۴ دانشجوي دانشگاه تهران (۲۱۱دختر، ۱۷۳پسر) جهت روانسنجي مقياس نشخوار خشم، شرکت کردند، لذا آنان مقياس خشم چند بعدي تهران و مقياس سلامت رواني را تکميل کردند. اعتبار مقياس نشخوار خشم به روش اعتبار محتوا، اعتبار همگرا و تشخيص افتراقي تعيين شد. به منظور تعيين پايايي از روشهاي همساني دروني و آزمون مجدد استفاده شد.
يافته ها: اعتبار محتواي مقياس نشخوار خشم بر اساس داوري ده نفر از متخصصان روانشناسي بررسي و ضرايب توافق کندال براي زير مقياس هاي پس فکرهاي خشم، افکار تلافي جويانه، خاطره هاي خشم، شناختن علتها و نشخوار خشم (نمره کل) مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار همگرا و تشخيصي (افتراقي) مقياس نشخوار خشم از طريق اجراي مقياس خشم چند بعدي تهران و مقياس سلامت رواني در مورد آزمودني ها محاسبه شد. ضرايب همبستگي ميانگين نمره هاي آزمودني ها در زير مقياس هاي نشخوار خشم با شاخصهاي خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني، خشم بيروني، مهار خشم دروني، مهار خشم بيروني، بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي معنادار بود. پايايي به روش هاي آزمون مجدد و همساني دروني مقياس نشخوار خشم در حد رضايت بخش مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، مقياس نشخوار خشم از اعتبار و پايايي کافي برخوردار است و مي تواند براي سنجش نشخوار خشم در پژوهش ها مورد استفاده قرار گيرد.