مقاله بررسي ويژگي هاي روان سنجي خرده آزمون هاي حافظه ميکر در دانش آموزان مقطع ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي روان سنجي خرده آزمون هاي حافظه ميکر در دانش آموزان مقطع ابتدايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه واحد هاي نمادي
مقاله بينايي
مقاله حافظه نظام هاي نمادي
مقاله بينايي
مقاله حافظه واحد هاي نمادي
مقاله شنوايي
مقاله حافظه نظام هاي نمادي
مقاله شنوايي
مقاله ويژگي هاي روان سنجي آزمون ميکر
مقاله ساختار هوش
مقاله اعتبار همزمان با درجه بندي معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي ويژگي هاي روان سنجي خرده آزمون هاي حافظه آزمون ميکر انجام گرفت. نمونه پژوهش مشتمل بر ۲۹۲ دانش آموز پسر و دختر بود. مقوله حافظه داراي ۶ خرده آزمون است که بر اساس الگوي چند عاملي و شناخته شده ساختار هوش (Structur Of Intellect :SOI) گيلفورد [۴] ساخته شده است. نتايج نشان داد که ضرايب همساني دروني خرده آزمون هاي حافظه دامنه اي از ۰٫۶۷ تا ۰٫۷۷ داشت. ضريب همساني دروني کل آزمون ۰٫۷۷ بود. ضرايب تنصيف آزمون از ۰٫۶۵ تا ۰٫۷۵ و ضريب تنصيف براي کل آزمون ۰٫۶۸ بود. همچنين ضرايب بازآزمايي خرده آزمون هاي حافظه، دامنه اي از ۰٫۸۰ تا ۰٫۹۹ داشت. براي اعتبار آزمون از روش اعتبار هم زمان و اعتبار سازه استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين خرده آزمون هاي حافظه و ارزيابي معلم رابطه معنا داري وجود دارد (p<0.001). نتيجه تحليل عامل، بيانگر تاييد ساختار عاملي آزمون بود و بارهاي عاملي عوامل بالاي ۰٫۳ بود. بر اساس يافته هاي پژوهش، راهبرد هايي جهت افزايش توانمندي هاي حافظه ارايه شده است.