مقاله بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس حافظه وکسلر نسخه سوم
مقاله خرده مقياس هاي اوليه
مقاله شاخص هاي اوليه
مقاله اعتبار
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعد اميد
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، وارسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس حافظه وکسلر-نسخه سوم (WMS-III) است. به همين منظور، اين آزمون بر روي يک نمونه ۲۶۶ نفري (۱۲۰ مرد، ۱۴۴ زن) از دانشجويان دو دانشگاه شاهد و تربيت معلم تهران که به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، اجرا گرديد. ضرايب پايايي به روش آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس ها از دامنه ۰٫۶۵ تا ۰٫۸۵ و براي شاخص ها از ۰٫۷۵ تا ۰٫۸۶ قرار داشت. همچنين ضرايب پايايي به روش دو نيمه کردن براي خرده مقياس ها نيز از ۰٫۶۲ تا ۰٫۸۴ و براي شاخص ها از ۰٫۷۰ تا ۰٫۸۵ متغير بود. پايايي به شيوه توافق بين ارزياب ها در خرده مقياس هايي حافظه منطقي I،II  و تصاوير خانواده I،II  که احتياج به قضاوت باليني داشتند حاکي از توافق بالاي (۰٫۸۵) ارزياب ها است. براي ارزيابي اعتبار آزمون از روش هاي مختلف برآورد اعتبار سازه استفاده شد. همبستگي نمرات WMS-III با شاخص ها و نمره کلي آزمون WAIS-R short form محاسبه شد که ضرايب، معنا دار و پايين تر از متوسط بيانگر تمايز دو ساختار حافظه و هوش در عين ارتباط بين آن ها است. همبستگي متقابل بين شاخص ها و خرده مقياس هاي WMS-III نيز حکايت از همبستگي بالا بين خرده مقياس ها بعد-ويژه با هم و همبستگي پايين با خرده مقياس هاي ديگر دارد که نشان دهنده اعتبار سازه قابل قبول اين مقياس است. از روش تحليل عامل اکتشافي (روش مولفه هاي اصلي با چرخش واريمکس) براي بررسي ساختار عاملي مقياس استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان دهنده ساختار سه عاملي (حافظه شنيداري، حافظه ديداري، حافظه فعال) مقياس است که اين عامل ها روي هم رفته ۷۶٫۸۴۵ درصد واريانس کل آزمون را تبيين مي کنند. اين داده با يافته هاي به دست آمده از تحقيقات مختلف در زمينه تعداد عوامل هماهنگ، اما در زمينه خرده مقياس هاي زيربنايي عامل حافظه شنيداري اختلاف دارد.