مقاله بررسي ويژگي هاي زراعي و عملکرد دانه دو هيبريد ذرت در سطوح مختلف فرسودگي بذر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي زراعي و عملکرد دانه دو هيبريد ذرت در سطوح مختلف فرسودگي بذر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله فرسودگي
مقاله قدرت بذر
مقاله هيبريدهاي ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعتي کوهستاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي ويژگي هاي زراعي و عملکرد در دو هيبريد ذرت به نام هاي ۵۴۰ (زودرس) و ۷۰۴ (ديررس) بذرهاي آنها به سه قسمت مساوي تقسيم شدند که يک قسمت به عنوان شاهد بدون فرسودگي در نظر گرفته شد و دو قسمت آن به طور مصنوعي در دماي ۴۵ درجه سانتيگراد به مدت ۴۸ و ۹۶ ساعت فرسوده شدند. سپس يک آزمايش به صورت فاکتوريل با طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه پياده شد. فاکتوراول دو هيبريد ذرت و فاکتور دوم سطوح فرسودگي بذر را تشکيل داد. نتايج حاصل نشان داد که تيمار شاهد ازنظر صفات مورفولوژيک، زراعي و عملکرد دانه بهتر از تيمارهاي فرسودگي بذر است ولي بين سطوح فرسودگي بذر اختلاف معني داري مشاهده نشد. از نظر تعداد روز تا رسيدگي، اثرات رقم و فرسودگي و اثر متقابل آنها در سطح احتمال ۵% معني دار بود. در عين حال اثر متقابل از نوع تغيير درمقدار بود و رقم ۷۰۴ در شرايط بدون فرسودگي ديررس تر از بقيه ترکيبات تيماري ظاهر شد. در مجموع از نظر صفات مورد بررسي ، هيبريد۵۴۰ از برتري آشکاري نسبت به هيبريد ۷۰۴ برخوردار بود. در اين آزمايش عملکرد دانه گياهان حاصل از بذور شاهد نسبت به گياهان حاصل از بذور فرسوده سطح دوم از افزايش عملکرد ۲۷٫۵ درصد برخوردار شد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که استفاده از بذرهاي با کيفيت عالي و قوي علاوه بر برتري گياهان در طول مراحل رشد و نمو، باعث افزايش عملکرد مي گردد.