مقاله بررسي ويژگي هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي باروري سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي باروري سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله سن سبز
مقاله Acrosternum heegeri؛ جدول زندگي
مقاله روش جک نايف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه احمدآباديان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي جهرمي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: بي غم مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن سبز پسته، Fieber Acrosternum heegeri، يكي آفات مهم و كليدي پسته در ايران مي باشد. اين آفت با تغذيه از ميوه پسته و انتقال قارچ عامل بيماري ماسو  Nematospora coryli (Peglion)هر ساله خسارت قابل توجهي به محصول پسته وارد مي كند. از آنجا كه انجام هرگونه اقدام مديريتي براي كنترل هرگونه آفتي مستلزم داشتن شناخت از ويژگي هاي زيستي و پارامتر هاي جدول زندگي آن آفت است، براي بررسي اين ويژگي ها جمعيتي از اين حشره از باغات پسته شهرستان رفسنجان جمع آوري شد و در آزمايشگاه بررسي گرديد. پرورش حشرات در شرايط دمايي ۲۵±۱ درجه سانتي گراد، رطوبت ۵۵±۱۰ درصد و دوره نوري ۱۶:۸ (تاريكي: روشنايي) روي مغز تازه پسته انجام گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد كه طول دوره جنيني و هر يك از مراحل پورگي يك و دو به ترتيب ۱۱٫۰۵±۰٫۵۱، ۳٫۹۱±۰٫۰۳ و ۴٫۰۹۱±۰٫۰۶ روز بود. طول دوره مراحل پورگي سه، چهار، پنج و طول عمر حشره كامل ماده به ترتيب ۵٫۵۷±۰٫۲۱، ۵٫۰۸±۰٫۱۷، ۸٫۲۱±۰٫۱۵ و ۴۷٫۰۲±۳٫۴۳ روز و طول دوره مراحل پورگي سه، چهار، پنج و طول عمر حشره كامل نر نيز به ترتيب ۴٫۰۳±۰٫۲۳، ۵٫۰۳±۰٫۲۳، ۸٫۱۶±۰٫۲۳ و ۳۱٫۷۷±۵٫۱۲ روز بدست آمد. آزمون t نشان داد كه بين طول دوره پوره هاي سن سوم حشرات نر و ماده (P<0.01) و طول عمر حشرات كامل نر و ماده (P<0.01) اختلاف معني دار وجود دارد. نرخ خالص توليدمثل (R0) برابر با ۷٫۸۷±۱٫۷۵ ماده در هر نسل، نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) برابر با ۰٫۰۳۳±۰٫۰۰۴ ماده به ازاي هر ماده در روز، مدت زمان نسل (T) برابر با ۶۳٫۴۳±۱٫۷۷ روز، مدت زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) برابر با ۲۰٫۷۶±۲٫۵۸ روز و نرخ متناهي افزايش جمعيت (l) برابر با ۱٫۰۳۴±۰٫۰۰۴ ماده به ازاي هر ماده در روز بدست آمد.