مقاله بررسي ويژگي هاي سيتوژنتيكي برخي از توده هاي پياز مورد كشت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي سيتوژنتيكي برخي از توده هاي پياز مورد كشت در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سيتوژنتيك
مقاله توده
مقاله پياز
مقاله بومي
مقاله ميتوز
مقاله كاريوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پياز خوراكي (Allium cepa L.) يكي از محصولات مهم و استراتژيك بوده كه با توجه به اهميت اين محصول در ايران انجام يك بررسي جامع در تعيين خصوصيات سيتوژنتيكي توده هاي مربوطه امري اجتناب ناپذير است. لذا، ده توده پياز بومي مورد كشت در سطح كشور شامل: سفيد كاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، سفيد قم، قولي قصه زنجان، محلي ياسوج، هرسين، اسحاق آباد نيشابور، ابركوه يزد، رامهرمز، در مقايسه با دو رقم خارجي شامل: تگزاس ارلي گرانو و سوييت اسپانيش انتخاب و ويژگي هاي سيتولوژيكي آنها شامل: تعداد كروموزوم، طول بزرگ ترين و كوچك ترين كروموزوم، نسبت طول بزرگ ترين به كوچك ترين كروموزوم، ميانگين نسبت بازوي بلند به كوتاه، ميانگين نسبت بازوي كوتاه به بلند، ميانگين طول كروموزوم ها و تقارن كاريوتيپي در هر رقم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه، عدد پايه كروموزومي در همه توده هاي مورد بررسي X=8 و تعداد كروموزوم ۲n=2x=16 بوده و كروموزوم هاي ژنوم دوازده توده مورد مطالعه از نوع متاسانتريك، ساب متاسانتريك و ساب تلوسانتريك مي باشند. تجزيه، كاريوتيپي توده ها نيز با استفاده از پارامترهاي طول نسبي كوتاه ترين كروموزوم (S%)، شكل كلي كاريوتيپ TF%) ) و اختلاف دامنه طول نسبي كروموزوم (DRL) تعيين شد. شكل كلي كاريوتيپ ها حاكي از تقارن نسبي هر دوازده توده است. بررسي طول نسبي كوتاه ترين كروموزوم (S%) و اختلاف دامنه طول نسبي كروموزوم (DRL) نشان داد، با توجه به فاكتور طول نسبي كوتاه ترين كروموزم توده هاي رامهرمز و سفيد كاشان به ترتيب داراي نامتقارن ترين كاريوتيپ مي باشند و توده هاي هرسين و قرمز آذرشهر به ترتيب داراي متقارن ترين كاريوتيپ هستند. همچنين، به لحاظ اختلاف دامنه طول نسبي كروموزم نيز توده هاي هرسين و سفيد كاشان داراي نامتقارن ترين كاريوتيپ و توده هاي رامهرمز و تگزاس ارلي گرانو داراي متقارن ترين كاريوتيپ مي باشند. البته، ساير توده هاي مورد آزمون در حد واسط اين دو طيف واقع شدند. همچنين، با توجه به مطالعات انجام شده توده هاي درچه اصفهان، سفيد كاشان، قولي قصه، محلي ياسوج، رامهرمز و اسحاق آباد نيشابور داراي ماهواره كوچك بودند كه مشابه رقم خارجي تگزاس ارلي گرانو بود و توده هاي ابركوه، سفيد قم، هرسين و قرمز آذرشهر داراي ماهواره بزرگ تر و مشخص تر بودند كه مشابه رقم خارجي يلو سوييت اسپانيش بود. همچنين، دياگرام مربوط به پراكنش توده ها بر اساس دو مولفه A1 وA2 ، جمعيت هاي مورد بررسي را در سه گروه متمايز قرار داد كه اين امر مويد نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي بود.