مقاله بررسي ويژگي هاي فراساختاري، توان آلرژي زايي واثر آلودگي هوا روي آلرژي زايي گرده هاي بالغ گياه ارغوان (Cercis siliquastrum L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي فراساختاري، توان آلرژي زايي واثر آلودگي هوا روي آلرژي زايي گرده هاي بالغ گياه ارغوان (Cercis siliquastrum L.)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژي زايي
مقاله ساختارگرده
مقاله ارغوان(Cercis siliquastrum)
مقاله تيره Caesalpiniaceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيان فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: منصور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه ارغوان (Cercis siliquastrum L.) از تيره ارغوان (Caesalpiniaceae) يك گياه زينتي است. بررسي ويژگي هاي فراساختاري، توان آلرژي زايي و اثر آلودگي هوا روي آلرژي زايي دانه هاي گرده گياه ارغوان هدف پژوهش حاضر مي باشد. ميكروسكوپ الكتروني نگاره مشخص نمود كه دانه هاي گرده اين گياه از نوع استوانه اي شياردار مي باشد كه اندازه متوسط آن ۲۰mm است. تزيينات سطح اگزين ازنوع مشبک مي باشد.با توجه به اينکه مهمترين بخش آلرژي زاي گرده گياه پروتئين مي باشد، به بررسي کمي و کيفي پروتئين اين گياه پرداخته شد. در بررسي کمي به روش برادفورد، مقدار پروتئين اين گياه بيش از mgml  10001مي باشد. در بررسي الکتروفورزي که به روش SDS-PAGE انجام شد، باندهاي پروتئيني با وزنهاي مولکولي ۱۴، ۱۸، ۳۷، ۴۳، ۵۴، ۶۵ و ۱۱۰ كيلو دالتون ديده شد. تزريق عصاره گرده گياه به خوكچه هاي هندي در ۳ گروه شاهد، تيمار با عصاره گرده پاك و تيمار با عصاره گرده آلوده صورت گرفت. اندازه گيري مقدار IgE کل به روش الايزا نشان داد كه مقدار IgE از ۳٫۴۸۱mgml در حيوانات گروه كنترل به ۶٫۲۴ mgml-1 در نمونه هاي تيمار شده با عصاره گرده پاك و به ۶٫۳۸mgml-1 در نمونه هاي تيمار شده با عصاره گرده آلوده رسيد. تغييرات ائوزينوفيل ها از ۱% در حيوانات گروه كنترل به ۲٫۱۴ % در گروه تيمار شده با عصاره گرده پاك و ۲٫۲ % در گروه تيمار شده با عصاره گرده آلوده رسيد. درمقايسه بين گروه کنترل و گروه تيمار تغيير معني دارديده شد. با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد که گرده هاي گياه ارغوان داراي خاصيت آلرژي زايي هستند.