مقاله بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي به عنوان عوامل خطرساز در خودسوزي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي به عنوان عوامل خطرساز در خودسوزي ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي فردي
مقاله اجتماعي
مقاله عوامل خطرساز
مقاله خودسوزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلمبر عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پي پل زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودكشي در ايران پنجمين عامل از دست رفتن سال هاي مفيد عمر مي باشد. در ميان روش هاي مختلف خودكشي، خودسوزي يك مسئله مرگ بار، آسيب رسان، دردناك و هزينه بر از نظر فردي و اجتماعي است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي عوامل فردي و اجتماعي، زمينه اي و خطر ساز در اقدام به خودسوزي مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مشاهده اي توصيفي، مقطعي است. جمعيت مورد مطالعه شامل بيماران خودسوز بستري (۱۲۶ نفر) در شش ماه (سه ماهه چهارم سال ۸۷ و سه ماه نخست سال ۱۳۸۸) در بيمارستان سوانح و سوختگي طالقاني شهر اهواز بود. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه اي بود که روايي و پايايي آن تاييد شده بود. داده ها از طريق مصاحبه جمع آوري و با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي در نرم افزار (۱۵(SPSS تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در مجموع ۱۰۸ زن و ۱۸ مرد اقدام به خودسوزي كرده بودند. ميزان مرگ و مير در خودسوزي ها ۶۹ درصد بود. از عوامل فردي و اجتماعي خطرساز در زنان مي توان به جنسيت مونث، سابقه ابتلا به افسردگي ۶۴٫۸) درصد)، بي سوادي (۲۵ درصد)، تاهل (۶۳ درصد)، گروه سني ۳۵-۱۵ سال (۸۸ درصد)، سكونت در روستا (۳۸ درصد)، خانه داري (۸۹ درصد)، و در مردان به بيکاري (۵۰ درصد) و اعتياد (۱۶٫۷ درصد) اشاره کرد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد كه زنان جوان، بيسواد و كم سواد، متاهل و خانه دار روستايي دچار افسردگي كه از وضعيت اقتصادي پاييني برخوردارند در معرض خطر بيشتري براي اقدام به خودسوزي قرار دارند. بنابراين برنامه ريزي در خصوص شناسايي افراد در معرض خطر و انجام اقدامات پيش گيرانه توسط مراجع ذي صلاح مي تواند باعث كاهش خودسوزي ها شود.