مقاله بررسي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي خاك و پوشش گياهي به منظور يا فتن گياهان معرف در منطقه ساوجبلاغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي خاك و پوشش گياهي به منظور يا فتن گياهان معرف در منطقه ساوجبلاغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراتع ساوجبلاغ
مقاله گياهان معرف
مقاله ويژگي هاي خاک
مقاله تجزيه واريانس و روش RDA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كهندل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: همدانيان فريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي روابط پوشش گياهي با ويژگي هاي خاک و تعيين مهم ترين عامل خاکي موثر در تغييرات نوع و کميت پوشش گياهي در منطقه مورد بررسي مي باشد. منطقه مورد بررسي در نزديکي روستاي نجم آباد واقع در غرب استان تهران و جنوب شرق شهر هشتگرد قرار دارد. پس از بازديد صحرايي، تيپ هاي گياهي شاخص کل منطقه گزينش و در منطقه معرف هر تيپ به روش سيستماتيک – تصادفي از خاک و پوشش گياهي نمونه برداري شد. اندازه پلات هاي نمونه برداري با توجه به نوع و پراکنش گونه هاي گياهي به روش حداقل سطح تعيين شد و مشخصه هاي درصد تاج پوشش، تراکم و فراواني گونه هاي گياهي اندازه گيري شد. پس از برداشت داده ها پوشش گياهي در هر پلات با توجه به نوع گياهان موجود و مرز افقها از دو عمق ۰ تا ۱۰ سانتي متر و ۱۰ تا ۳۰ سانتي متر نمونه برداري خاک انجام شد و در آزمايشگاه ويژگيهاي خاک مانند بافت، اسيديته، درصد کربن آلي و گچ اندازه گيري شد. پس از جمع آوري داده ها به منظور مقايسه ويژگي هاي خاک در تيپ هاي گياهي از روش هاي آماري تجزيه واريانس و روش RDA بهره گيري شد. نتايج نشان داد که در منطقه مورد بررسي به غير از گچ ديگر ويژگي ها در تيپ هاي گياهي مختلف منطقه نجم آباد اختلاف معني دار نداشت. به عبارت ديگر عامل موثر بر تغييرات پوشش گياهي از بين عوامل بررسي شده در اين بررسي ميزان گچ خاک بود.