مقاله بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت حاصل از خاك اره استري شده و استات سلولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت حاصل از خاك اره استري شده و استات سلولز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاج
مقاله استات سلولز
مقاله استري كردن
مقاله مقاومت خمشي
مقاله جذب آب
مقاله واكشيدگي ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي از تركيب خاك اره چوب وارداتي كاج(Pinus sp)  و استات سلولز ضايعاتي جهت ساخت كامپوزيت استفاده شده است. تاثير خارج سازي مواد استخراجي و استري كردن خاك اره و ميزان استات سلولز بر روي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت موردبررسي قرار گرفته است. استري كردن ذرات از طريق واكنش با انيدريداستيك در شرايط بدون حضور حلال انجام گرفت كه در اين بررسي ميزان استري شدن ۱۴ درصدبه دست آمده است. نتايج مربوط به شكل پذيري واستري شدن ذرات ازطريق ميكروسكوپ الكتروني(SEM)  بررسي شده است. از استات سلولز ضايعاتي به مقدار ۰ ، ۱۰ و۲۰ درصداستفاده شده است. ويژگي هاي كامپوزيت از نظر مقاومت خمشي، جذب آب و واكشيدگي ضخامت درمقايسه با نمونه هاي شاهدموردبررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد استخراج مواد استخراجي و عمل استري كردن ذرات بر روي ويژگي هاي مذكور تاثير مثبت دارند. افزايش استفاده از استات سلولز باعث كاهش جذب آب و واكشيدگي ضخامت شده است. در حالي كه حداكثر مقاومت خمشي در شرايط استفاده از ۱۰ درصداستات سلولز حاصل شده است.