مقاله بررسي ويژگي هاي موثر مروجين در رضامندي كشاورزان از فعاليت هاي مروجين كشاورزي (مطالعه موردي در منطقه پيشواي شهرستان ورامين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي موثر مروجين در رضامندي كشاورزان از فعاليت هاي مروجين كشاورزي (مطالعه موردي در منطقه پيشواي شهرستان ورامين)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج كشاورزي
مقاله بررسي عملكرد
مقاله رضامندي كشاورزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني شهره
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان شاپور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترويج يك فعاليت مخاطب مدار (client-oriented) است كه موفقيت و اثربخشي برنامه هاي آن در گرو رضامندي مخاطبان مي باشد. يكي از ملاكهايي كه به عنوان شاخص عملكرد ترويج در نظر گرفته مي شود، عملكرد مروجان است. ارزيابي عملكرد مروجان تا كنون به طرق مختلفي از جمله بررسي نظرات سرپرستان ايشان، بررسي گزارش هاي مروجين و نيز نظرخواهي از مروجين انجام شده است اما آنچه مسلم است ارزيابي به شيوه حاضر كه بررسي نظرات كشاورزان مي باشد، شيوه اي بسيار قابل اعتمادتر است و بيشتر منطبق با فلفه و اصول ترويج است. اين پژوهش هدف خود را بر شناسايي فعاليت هاي مروجين در منطقه و واكاوي ميزان رضامندي كشاورزان از هر يك از آنها و بررسي ويژگي هاي موثر مروجين در افزايش رضامندي آنها قرار داده است. اين تحقيق از لحاظ ماهيت كاربردي و از نظر تحليل داده ها توصيفي پيمايشي مي باشد. متغير وابسته كه رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجين مي باشد، بوسيله تعدادي گويه كه جنبه هاي مختلف فعاليت ها را بررسي مي كند، سنجش شده است. ابزار اندازه گيري پرسشنامه است. جامعه آماري در اين تحقيق كشاورزان منطقه پيشواي شهرستان ورامين واقع در استان تهران است. نمونه گيري به روش مرحله اي انجام شده و تعداد ۶۰ نفر انتخاب شدند و در نهايت ۵۶ پرسشنامه وارد تحليل گرديد. در مطالعات همبستگي، متغيرهاي “سن، وسعت زمين ديم و سابقه كار” با متغير وابسته رابطه معني داري را نشان داد. در انجام رگرسيون چند متغيره با روش گام به گام، متغيرهاي سابقه كار كشاورزي، سن كشاورزان و سطح سواد كشاورزان معادله شده است. در تعيين ويژگي هاي موثر مروجان بر افزايش رضامندي كشاورزان اين نتيجه به دست آمد كه به ترتيب مهارت هاي علمي و عملي، مهارت هاي ارتباطي و در نهايت مهارت هاي فردي مروجان، در رضامندي كشاورزان از فعاليت هاي مروجين موثر بوده اند.